67648. lajstromszámú szabadalom • Földfölötti duplexvezetékeknek a Pupin-rendszer szerint való önindukcós terhelése

Megjelent 1915. évi julius hó 31-éu. MAGY. gg^ KIR. SZABADALMI |ÍM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67648. szám. VII/j. OSZTÁLY. Földfölötti duplexvezetékeknek a Pupin-rendszer szerint való önindukciós terhelése. OLSSON AXEL HERMANN MÉRNÖK ÉS PLEIJEL HENNING BERNHARD MATHIAS TANÁR STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1914 április hó 11-ike. Elsőbbsége 1913 május hó 9-ike. Földfölötti távbeszélővezetékeket kezdet­ben egyescsévékkel pupinizáltak, vagyis a terhelési helyen minden egyes vezetékágat egy külön csévével szereltek föl. Csakhamar kitűnt azonban, hogy gyakorlatilag igen nehéz, ha nem teljesen lehetetlen, ezen egyescsévéknek oly módon való előállítása, hogy azok elektromos tulajdonságaikat állan­dóan változatlanul megtartsák. Minthogy ez a követelmény tudvalevőleg erősen zavaró áthallásnak meggátlására elkerülhetetlen, a földfölötti vezetékeknél is a kettőscsévék alkalmazására tértek át, amelyeknél az em­lített követelmény kielégítő mérvben telje­síthető. Ha már most ily kettőscsévékkel ellátott vezetékeket duplikálunk, úgy különböző nehézségek lépnek föl. Ezen nehézségeket, valamint az elkerülésükre eddig alkalma­zott eszközöket 67647. lajstr. sz. szabadalmi bejelentésünkben ismertettük. Itt ugyanis főként a csévék szórási mezejének az eset­ben való megszüntetéséről van szó, ha a kettősvezetékeken a duplexkapcsolás ára­mai folynak át. A földfölötti vezetékeknél a különböző vezetékpárok kettőscsévéi aránylag nagyobb távolságban vannak egymástól és egyenkint külön fémtokban elrendezve. A szórási mező itt azon okból hátrányos és volt eddig el­kerülendő, minthogy az a fémburkolatban örvénylő áramokat indukál és ezáltal a duplexvezeték fajlagos csillapítását teteme­sen megnövelné. Az e czélból alkalmazott eddigi eszközök hátrányai, nevezetesen a külön csévecso­portok által való ellenállásnövelés, továbbá a duplexcsévék által egymással összekap­csolt vezetékeknek hiányos függetlensége, a találmány szerint azáltal kerültetnek el, hogy nem magát a szórási mezőt, hanem a kettőscsévék eddigi beépítési módja folytán a szórási mező által előidézett hátrányokat, még pedig a szórási mezők által előidézett ör­vénylő áramokat kerüljük el. Ezáltal ugyan­csak lehetővé válik a duplexvezetéket külön csévék alkalmazása helyett egyszerű módon a szórási mező által terhelni, amelyet többé nem kell elkerülni. Gyakorlati kísérletekből ugyanis kitűnt, hogy a csévék czélszerű méretezése által oly erejű szórási mezőt nyerhetünk, hogy az a duplexvezeték terhelésére szükséges önindukcziót szolgáltatja. Oly kettősvezeté-I keket, amelyeket már eleve ily módon ter­helünk csévékkel, külön költségeket igénylő

Next

/
Thumbnails
Contents