67644. lajstromszámú szabadalom • Célzókészülék helytálló pontból a térben mozgócélra való lövéshez

Megjelent 1915. évi julius hó 31-éii. MAGY. SZABADALMI KÍR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 67644. szám. Xix/c. OSZTÁLY. Célzókészülék helytálló pontból a térben mozgócélra való lövéshez. GESELLSCHAFT FÜR NAUTISCHE INSTRUMENTE G. M. B. H. CÉG KIELBEN. A 67242. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1914 február hó 11-ike és elsőbbsége 1913 iebrn&r hó 12-ike. A találmány tárgya oly célzókészülék, mely helytálló pontból a térben mozgó célra való lövést tesz lehelővé. A készü­lék tehát főképen oly lövegek vagy gép­fegyverek céljaira szolgál, melyeket a hadászaiban léghajók lövetésére használ­nak. A találmány tárgya kiképzése tekin­tetében lényegében véve megfelel a 67242. sz. törzsszabadalom tárgyának; a fölté­telek a jelen esetben csak annyiban tér­nek el, hogy a kiindulási pont helytálló­nak van föltételezve. Az ismert elrendezésektől, melyek célzó­készülékek gyanánt szolgálnak, a talál­mány tárgya előnyösen abban tér el, hogy a meglévő lövegeken könnyen al­kalmazható, illetve azokról könnyen le­vehető. További előnye a készüléknek, hogy az a lövegen csak egészen lényeg­telen szerkezeti beavatkozásokat tesz szükségessé úgy, ho^y a készüléknek a gyakorlatban való fölhasználása aránylag csekély költséggel jár. A célzókészülék lényege oly parallel­vezetéknek a lövegen való elrendezésében áll, melynek révén a vezeték egyik része által hordott, a cél sebességének és me­netirányának beállítására szolgáló közeg a lövegcső mozgásaitól függetlenül min­dig csak önmagával párhuzamosan moz­gatható. Továbbá a céltávcső azon szög­állásának változtatása, melyet az a tá­volságbeállítás folytán a lövegcső tenge­lyéhez képest szenvedett, a változó po­ziciószögnek megfelelően önműködően történik. A mellékelt rajzon a találmány szerinti készülék egy foganatosítási alakja távlati nézetben látható. A készülék a parallel vezetékből, a cél sebessége és menetiránya számára való beállítókarból, a távolság beállítá­sára szolgáló szerkezetből és a céltáv­csőből áll. • Az (1) csőágy, (2) csapjaival, a (4) sark­csapbakban nyugvó (3) sarkcsapvillában van ágyazva. A bakon az (5) gyűrű ré­vén a T-alakú (6) kar van forgathatóan elrendezve, míg a hasonló alakú (7) kar (8)-nál a (9) emeltyűvel van csuklósan összekötve, amely viszont (10)-nél a cső­ágyra van fölfüggesztve. A két (6) és (7) kar között a (11) rúd van alkalmazva, mely ezen karokkal Kardan-csuklók révén van összekötve. A (7) kar harántirányú részének fölső

Next

/
Thumbnails
Contents