67621. lajstromszámú szabadalom • Fúvóka

megjelent 1915. évi jnlius hó %9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67621. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Fúvóka. JOSSE EMIL TANÁB ÉS DR GENSECKE VILMOS MAGÁNTANÁR BERLINBEN A bejelentés napja 1913 december hó 6-ika. Elsőbbsége 1912 decemberhó 21-ike. Az alábbiakban leírt berendezés az áram­lási készülékek, pl. az úgynevezett sugár­kompresszorok hatásfogának javítását cé­lozza. Az ilyfajtáju készülékek mint isme­retes, egy fuvókából állnak, melyben a nyo­másenergia kinetikai energiává alakíttatik át, továbbá egy keverőtérből, melyben a bajtóközeghez a szállítandó közeg hozzáke­vertetik, és egy diffuzorból, melyben a ki­netikai energia nyomásenergiává váztoztat­tatik vissza. A találmány szerinti berendezés előnyö­sen oly sugárkompfesszorokhoz alkalmas, melyeknél az elszívás magas vákuum alatt álló térből történik és melyeknél ennek kö­vetkeztében a hajtóközeg oly sebességgel bír, mely jóval nagyobb a kritikus sebes­ségnél. Kritikus sebesség alatt tudvalevőleg azon sebesség értendő, mely fölé a gőzsebesség többé nem emelkedik, bármily alacsony is a nyomás azon térben, melybe a gőz egy meghatározott nyomású térből egy nyíláson át beáramlik. Ez a kritikus sebesség mint ismeretes, fizikailag az illető gőzállapot hangsebességével egyezik meg. Fúvókák használatánál a tapasztalatok szerint a gőz­sebesség ezen kritikus sebességet túllépheti és a találmány keretében ily, a kritikus se­bességnél (hangsebességnél) nagyobb sebes­ségű gőzsugarak jönnek figyelembe. A jó hatásfok elérése föltételezi, hogy a hajtóközeg áramlása zavartalan legyen. Is­meretes, hogy a hangsebesség túllépésénél hangrezgések és sűrítő lökések léphetnek föl, miáltal az energiaátalakítás hatásfoka nagy mértékben rosszabbodik. Ilyfajtáju za­varok különösen azon a helyen lépnek föl, ahol a hajtó és a szállítandó közegek ke­vertetnek. A találmány lényege abban áll, hogy a fuvókában expandáló gőz, miután a kri­tikusnál nagyobb sebességet vett föl, for­gásba hozatik. Ezáltal elérjük, hogy a hajtó és hajtott közegek keverésénél az áram rezgésjelenségek és lökesek által nem za­vartatik illetve minimálisra korlátoztatik. A sugárkompresszorok eddigi foganatosításai­nál jelentékeny zavarok léptek föl és ebből ered nagyobbrészt az ilyfajtáju készülékek alacsony hatásfoka. A berendezés tehát azt létesíti, hogy a súrlódási munkának a fuvókában való emlí­tésre méltó növelése nélkül az expanzió egészen rendkívül alacsony nyomásokig vi­hető és hogy a szívási és szállítási képes-

Next

/
Thumbnails
Contents