67613. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék kidrogénperoxid folytonos előállítására

Megjelent 1915. évi julius lió 27-én. MAGY. KIR. SZABADALMI VKf HIVATAL SZABADALMILEIRAS 67613. szám. VU/i. OSZTÁLY. Eljárás és készülék hidrogénperoxid folytonos előállítására. HENKEL & CIE CHEMISCHE-FABRIK CÉG DÜSSELDORFBAN. A bejelentés napja 1913 májas hó 9-iie. A hidrogénszuperoxidnak elemeiből való szintézise a 62244. 1. sz. szabadalmunkban ismertetett eljárás által műszakilag kivihe­tővé vált. Ilyen eljárás azonban a magas nyomáson létesítendő elektrolizis következ­tében a készülékkel szemben nagy igénye­ket támaszt és kitűnt, hogy nehéz a mos­tanáig ismert készülékek méreteit olymódon növelni, hogy nagyobb arányokban dolgoz­hassunk. A szükséges nyomásoknál a ké­szülékeknek oly falvastagságúaknak és mé­retűeknek kellene lenniök, hogy a kezelésre nem lennének alkalmasak és a gyakorlat­ban nem felelnének meg. A szükséges nagy méretek következtében a kavarás ismert módon nem vihető keresztül. Az ilyen ké­szülékekben való folytonos munka nehéz­ségekbe ütközik, mivel az anódafolyadék koncentrációja rövid i<Jő alatt olymódon változik, hogy a reakció lefolyásában zava­rok állanak be. Mivel rendkívül előnyös a katódatérben alacsony hőmérsékletet fönn­tartani, erről is kell gondoskodni, azonban a katódafolyadék hűtése rendkívül nehéz. A jelen találmány tárgya eljárás és ké­szülék bidrogénperoxidoldat folytonos elő­állítására, melynél az említett bajok nem lépnek föl. Az eljárás kivitelére való készü­lék csőalakban van kiképezve, aminek min­denekelőtt az az előnye, hogy könnyen le­het magas nyomás számára előállítani ós­könnyen lehet meghatározott hőmérsékleten tartani. Ezenkívül a készülék födele, kis átmérője következtében könnyebben kezel­hető és tömíthető. A készülék további lényeges előnye az, hogy az anóda- és katódatér a diafragmá­ban lévő fenéklyukak által egymással köz­vetlen összeköttetésben áll. Ezáltal könnyen folytonos munkát érhetünk e), továbbá az anódán keletkező finoman elosztott oxigén a peroxidelőállítási eljáráshoz fölbasználha­tóvá válik. Az elektrolitnek az anóda- és ezt követő­leg a katódatéren való átáramoltatása által elkerülhetővé válik a katóda- és anóda­folyadék közötti koncentrációkülönbség, mely elválasztott anóda- és katódatérrel keresz­tülvitt elektrolízisnél zavarokat okoz. A készülék alakjának végül az a különös előnye vaD, hogy a csőalak lehetővé teszi a diafragma és az elektródák olyan elren­dezését, hogy a katódatérben keletkező nagy áramlási sebesség a mechanikus kavarást pótolja. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképen vett kiviteli alakja. A 100—150 mm belső átmérőjű, hosszú;

Next

/
Thumbnails
Contents