67595. lajstromszámú szabadalom • Kompound gőzgép közös dugattyús tolattyúval a magas nyomású hengerből való kiömlés, az alacsony nyomású hengerbe való beömlés és az alacsony nyomású hengerből való segédkiömlés vezérlésére

Megjelent 1915. évi jtdins hó 461-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI pB| f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67595. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Kompound-gőzgép közös dugattyús tolattyúval, a magas nyomású hengerből való kiömlés, az alacsony nyomású hengerbe való beömlés és az alacsony nyomású hengerből való segédkiömlés vezérlésére. R. WOLF AKTIENGESELLSCHAFT CÉG MAGDEBURG-BUCKAUBAN Á bejelentés napja 1914 június hó 2-ika. Elsőbbsége 1914 január hó 26-ika. Ismeretes kompound gőzgép két, egymás ellen irányított vagy egyirányú forgattyúk­kal egymás mellett fekvő hengereinél a magas nyomású kiömlés, az alacsony nyo­mású beömlés és az alacsony nyomású ki­ömlés vezérlése közös, dugattyús tolattyú segítségével. Ezen esetben azonban minde­nekelőtt igen nagy tolattyú átmérőt és to­lattyúlöketet kénytelenek alkalmazni, mert ezen méretek a nagy hengerhez képest vá­lasztandók. Egy második és nagyon hátrá­nyos következmény a hosszú, S-alakú csa­tornák, melyekből nagy káros tér és külö­nösen nagy káros fölületek adódnak. A ká­ros fölületek csökkentése azonban a taka­rékos gőzfogyasztás legfontosabb előföltétele. A jelen találmány értelmében azon elő­nyök, melyeket egyetlen egy tolattyúnak a magas nyomású henger gőzkiömlése és a nagy henger gőzbeömlése számára való al­kalmazása nyújt (legrövidebb gőzút nyomás-és hőmérsékletveszteségek kikerülése mel­lett, a vezérmű egyszerűsítése), az előbb említett hátrányok nélkül éretnek el azál­tal, hogy egy rövid dugattyúval biró magas nyomású henger, egy hosszú dugattyúval biró alacsony nyomású egyenáramú henger • és egy a receivert képező közbenfekvő to­lattyútok van egymással összekötve. Miután ezen elrendezésnél az alacsony nyomású henger főkiömlése a dugattyú futófölületén alkalmazott hasítékokon át megy végbe és, ennélfogva a tolattyúnak főleg a nagy hen­gerbe való beömlést kell vezérelnie, a to­lattyú átmérőjét és löketét tekintve kisebb méretű lehet, mint váltóáramú alacsony nyomású henger számára. Az alacsony nyomású hengerben való nagy kompresszió hátrányát azáltal kerül­jük el, hogy a mindkét henger számára kö­zös tolattyú egyúttal a nagy henger szá­mára való segéd kiömlést vezérel. Ezen célra a tolattyúnak, miután -csak kis gőz­mennyiségről van szó, szintén csak kis mé­retekkel kell bírnia. Ennélfogva a sajátsá­gos kombináció által az összes követelmé­nyeknek, melyek a magas nyomású henger­ből való kiömlés vezérlése, az alacsony nyomású hengerbe való beömlés vezérlése és az alacsony nyomású hengerből való ki­ömlés vezérlése számára adódnak, egyetleD, aránylag kisméretű dugattyús tolattyú útján teszünk eleget. Ehhez még azon lényeges előny járul, hogy a magas nyomású hen-

Next

/
Thumbnails
Contents