67591. lajstromszámú szabadalom • Készülék kávéfőzőberendezéseknél a kávé kivonására

Megjelent 1915. évi julius Jió 24-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jffiM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS < 67591. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Készülék kávéfőzőberendezéseknél a kávé kivonására. MASKINAKTIEBOLAGET FIX CÉG STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1914 május hó 13-ika. Az eddigelé ismeretessé vált kávéfőző­berendezéseknél, miként jelen találmány tárgyánál is, a vizet egy külön kazánban melegítjük, melyből azt egy csővezeték segélyével a főzőüstbe vezetjük. Ezen találmány szerint a főzőüstben egymás mellett vagy egymás alatt a kávé kivonására, illetve szűrésére szolgáló ké­szülékeknek több sorozata van elren­dezve úgy, hogy a víz, mely abban az esetben, ha a kivonótartányok egymás mellett vannak elrendezve az összes tar­tányba egyszerre, abban az esetben pe­dig, ha a tartányok egymás fölött fek­szenek, először a fölsősorozatba vezette­tik be, az őrölt kávé egész mennyiségén halad keresztül és pedig az utóbbi eset­ben a tartányokon keresztül fölülről le­felé, mimellett a víznek fölfelé való nyo­másához szükséges erőt szokásos módon a víz forralásánál képződő gőzök nyo­mása szolgáltatja. Az őrölt kávé lent vagy esetleg fönt is szitaszövettel borított és magában véve ismeretes kivonótartányokba van zárva, melyek a főzőüstbe helyeztetnek be. A csővezetéknek fölső szájnyílása akként van kiképezve, hogy az abból kiáramló víz­sugár annyi sugárra osztatik, mint ahány tartányból áll a kivonótartánysorozat és a vízsugarak a tartányokba irányíttatnak. A csővezeték természetesen egy csappal is ellátható, mely a vízsugárnak a kazán­ból a főzőüstbe való áramlását zárja el; ezen csapnak alkalmazása azonban nem célszerű Ehelyett jelen találmány tárgyánál egy csappal ellátott csőveze­téket alkalmazunk, melynek belső vége a forralokazán gőzterével közlekedik és melynek segélyével megakadályozható, hogy a forralókazánban a gőznyomás túlságosan növekedjék. Ha ezen csőve­zetéknek csapja zárva van, úgy a for­ralókazánban bizonyos túlnyomás áll elő, mely a víznek az elsősorban említett cső­vezetéken keresztül a főzőüstbe való áramlását eredményezi. Az elmondottak­ból világosan kitűnik, hogy a forraló­kazánba beöntött víz addig, amíg a főző­üst alsó részéből kávé alakjában távozik egy teljes és zárt körutat kénytelen le­írni úgy, hogy semmiféle meleg veszteség elő nem állhat és a feketekávé alakjában lebocsátott folyadék tisztátlanságoktól tel­jesen mentes. A mellékelt rajz a találmánybeli kávé­főzőberendezés egy példaképem fogana­tosítási alakját mutatja be és pedig az

Next

/
Thumbnails
Contents