67549. lajstromszámú szabadalom • Tüzelési eljárás

Megjelent 1915. évi julius hó 24-én. MAGY. ^ KIK. SZABADALMI gg ^ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67549. szám. ll/c. OSZTÁLiY. Tüzelési eljárás. STOUGHTON BRADLEY MÉRNÖK NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1914 szeptember hó 19-ike. A jelen találmány tárgya tüzelési el­járás, mely főleg fémeknek olvasztására és érceknek kobósítására szolgál és mely­nél az áramló levegővel keverődő égési anyagot, gázt, gőzt, szétporlasztott folya- í dékot, porrá tört szilárd égési anyagot az áramló levegővel nem keverődő darabos szilárd égési anyaggal együtt al­kalmazunk és új módon, új elv alapján és új hatásnak elérése mellett égetünk el. Ez az eljárás az. ismert eljárásokkal szemben azáltal tűnik ki, hogy a leve­gővel keverődő égési anyagot a szüksé­ges hőmennyiségnek födözésére elégséges vagy közel elégséges mennyiségben alkal­mazzuk és hogy csak igen kis mennyi­ségű darabos égési anyagot használunk, melyet izzó állapotban tartunk oly cél­ból, hogy a meggyulladást és a levegő­vel keverődő égési anyagnak tökéletes, veszteség nélkül történő elégését bizto­sítsuk. A találmányt képező eljárásnak lényeges része oly mennyiségű levegőnek bevezetése, mely a vele keverődő égési anyagnak teljes elégetéséhez elégséges és mely ezenkívül a darabos égési anyag­nak izzó állapotban való tartásához szükséges levegőmennyiséget is szolgál­tathatja. Ez az utóbb említett levegő­mennyiség lehetőleg kicsinyre válasz­tandó, hogy ily lehetőleg kis mennyi­ségű d irabos égési anyagnak fogyasztása biztosíttassák és hogy az összes szüksé-i ges hő levegővel keverődő égési anyag által födözlessék. Legelőnyösebb volna, ha a darabos égési anyagot elégetése nélkül lehetne izzásban tartani. Az eljárásnak foganatosítására tetsző­leges darabos égési anyag, kő- vagy fa­szén használható, legcélszerűbb azonban a koksz alkalmazása. Épp így tetszőle­ges levegővel keverődő égési anyag is alkalmazható pl. természetes vagy mes­terséges gáz, gőz, szélporlasztott folyadék. vagy> porrá tört szilárd égési anyag. Ál­talában legelőnyösebben olaj alkalmaz­ható, melyet elporlasztva és levegővel keverve, fúvó csőszájakon át csővezeté­kekből vagy más szerkezetekből fuvatunk be a keme.icébe. A találmányt képező eljárásnak foga­natosítására bármely kemence használ­ható, melynek fenekén egy darabos; égcsi anyagból pl. kokszból álló ágyat terí­tünk ki, melyen ismét egy fémréteget terítünk ki, ezen pedig egy további, kokszból álló réteget és így tovább. Ez­után a kokszágyat meggyujtjuk és az

Next

/
Thumbnails
Contents