67530. lajstromszámú szabadalom • Hűtő szerkezet tűzoltási gépek égési mótorai számára

Megjelent 1915. évi .július hó a 149-én. MAGY. SZABADALMI ivíR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 67530. szám, V/d/a. OSZTÁLY. Hűtőszerkezet tűzoltási gépek égési mótorai számára. KNEITSCHEL HEINRICH GYÁROS LINZBEN. A bejelentés napja 1914 január hó 31-ike. Elsőbbsége 1912 december hó 19-ike. Égési motorokkal működtetett tűzoltási gépeknél a géphengernek hűtése akként történik, hogy a szivattyú által szállított fecskendezési víznek egy része a hűtő­térbe vezettetik és ebből forróan távo­lik. Minthogy a tűzvészek esetén rendel­kezésre álló fecskendezési víz rendszerint tisztátlan, az ily víznek a hűtési célra való alkalmazása a hűtőtérben tisztátlan­súgóknak és iszapnak lerakodását okozza. Ezenkívül a hűtőtérben melegen kifolyó fecskendezési víz az oltási gép alatti és melletti területet föláztatja. Minthogy to­vábbá a hűtővíznek hozzávezetését kéz­zel kell szabályozni, az oltási gépnek ki­szolgálása folytonos fölügyeletet tesz szük­ségessé. A jelen találmány tárgya már most az említett hátrányt megszüntető önműködő hűtőszerkezet. A találmány szerint a szi­vattyú által szállítotf fecskendezési víz nem használtatik közvetlenül a hengerek hűtésére, hanem egy a gépnek hűtőteré­vel közlekedő, tiszta hűtővizet tartalmazó hűtőnek hűtésére. A hűtővíz hőmérsékle­tének szabályozása emellett a hűtőben föllépő, a hűtővíz keringési sebességét szabályozó hőmérsékletváltozások révén történhetik. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az (a) hengereknek hűtőköpenye (b)-vel, a fecskendezési víz szállítására szolgáló szivattyú pedig (c)-vel van jelölve. A szivat­tyútérben a (d) hűtő van elrendezve, mely két (f, g) vezeték útján a (b) hűtőköpeny­nyel közlekedik. A (g) vezetéken át forró állapotban a (d) hűtőbe áramló víz a hűtőt körüláramló fecskendezési viz által hűttetik. A hűtővíz hőmérséklete előnyösen a (g) vezetékben föllépő hőmérsékletválto­zások által szabályoztatik. Ezen célból a (g) vezetékben a hűtővíz keringési se­bességét szabályozó fojtóelem van el­rendezve,. mely a (h) tolattyúból és az ezzel az (i) rúd útján összekötött, a (i) hengerben eltolható (k) dugattyúból áll. A (k) dugattyú alatt, a hűtővíz által kö­rüláramlott (j) hengerben, higany van el­helyezve. A hűtővíz hőmérsékletének emelkedésénél a kiterjedő higany a (k) dugattyút és (h) tolattyút eltolja, mely ekkor a hűtővíz számára nagyobb át­áramlási harántmetszetet tesz szabaddá, amikor is a hűtővíz keringési sebessége fokozódik és következésképpen ennek hőmérséklete csökken.

Next

/
Thumbnails
Contents