67510. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a sínvándorlás megakadályozására

Megjelent 1915. évi jnliug hó 14-én. MÁGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL ' SZABADALMI LEIRAS 67510. szám. V/a/l. OSZTÁHY. Berendezés a sinvándorlás megakadályozására. BARKÓCZY ANDRÁS VONATKÍSÉRŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1914 junius hó 8ika. A vasúti sínek az időjárás viszontagsá­gai hatása alatt majd összehúzódnak, majd kiterjednek, ami időszakonkint bizonyos el­húzódást eredményez. Ismeretes továbbá az is, hogy lejtőknél, kanyarulatoknál, valamint ott, ahol a vona­tok rendszeresen, megállnak a vonat kere­kei és a sinek között nagyobb a súrlódás, minek következtében a singerendák a menet­irányban elvándorolnak és egyúttal maguk­kal viszik az alépítménynek azt a részét, amely a singerendához helytállóan van hozzáerősítve. Tehát a pályatest megrongá­lódik, tetemes károk származnak, sőt sok­szor sintörés is előfordul, ami nagy sze­rencsétlenségnek lehet okozója. A sinvándorlás megakadályozására eddig ismeretes berendezések azért nem felelnek meg céljuknak, mert a singerendák leerő­sítésének mértéke nincs a megterheléssel és igénybevétellel arányban, minthogy a sin eddig a talpfához csupán szöggel van odaerősítve, mely a föllépő feszültség, nem­különben a talpfa száradása és dagadása következtében meglazul és így ellenállása a sin elhúzódásával csökken, sőt egészen meg is szűnik. Miután a sinek a heveder által csupán az ütközésnél vannak a talpfához és így a pálya alapzatához föltétlen megbízható mó­don megerősítve, ezért ha egy sinszál hosz­szán, vagy a közbeeső talpfákban a szögek meglazulnak, az ezen sinszál hosszán ható nyomás a sin két végén lévő hevedert ter­heli, amely a talpfával együtt a talajt is eltolja és így a pálya tetemesen megrongá­lódik. A sinvándorlás megakadályozását célzó eddig ismert berendezések főleg azért nem felelnek meg céljuknak, mert egy-egy sze­relvény egyszerre csak egy irányban gá­tolja meg a vándorlást; ha pedig mindkét irányban akarnók biztosítani a sint, akkor a talpfának mindkét oldalán kellene egy­egy szerelvényt alkalmazni, ami a költséget megkétszerezné. Azonban még így sem érnők el a kívánt eredményt, mert az eddig ismert berendezések mindegyike bizonyos körül­mények között lazulást enged meg. Ha pedig az ismert berendezéseket a talp­fának csak egyik oldalán alkalmazzuk, akkor a kívánt célt még csak meg sem közelítet­tük, mert a talpf i a folytonos rezgés követ­keztében a helyéről elmozdul és ha a sin ezen mozgást nem követte, akkor a talpfa és sintalpra erősített berendezés között hé­zag keletkezik, mert hisz a szerelvény több­nyire csak a sintalpra van erősítve. Ha

Next

/
Thumbnails
Contents