67503. lajstromszámú szabadalom • Födélmegerősítés zsírbödönökön és másefféléken

Megjelent 1915. évi jnliug hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 67503. szám. XX/f. OSZTÁLY. Födélmegerősítés zsírbödönökön és másefféléken. ORSZÁGOS VASKERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1914 julius hó 20-ika. A szokásos födél megerősítést zsírbödönö­kön és másefféle zománcozott vasedénye-, ken akképen létesítik, hogy a födél és az edény zománczozása után a rajtuk megerő­sített csuklórészeket egymásba illesztik és a rajtuk alkalmazott lyukakon fejes vagy fejnélküli csapot húznak keresztül, amelyet azután az első esetben egyik, a másik eset­ben pedig mindkét végén lelapítanak úgy, hogy a csap most már el nem távolítható. A csap végének lelapítása végett foga­natosított szögecselési műveletnél azonban a csuklórész máza könnyen megsérül és így tetemes mennyiségű selejtes árut kapunk, amely csak nehezen és leszállított áron értékesíthető. Ezen hátrány elkerülését célozza a talál­mány tárgyát tevő födélmegerősítés, amely­nek egy foganatosítási alakját a mellékelt rajz 1. ábrája oldalnézetben, 2. ábrája függélyes metszetben és 3. ábrája fölülnézetben mutatja. Ezen foganatosítási alaknál az (1) edényen az U-keresztmetszetű (2) oldaltartó van meg­erősítve, melynek oldalfalai fölső részükön visszaugranak. A visszaugró oldalfalak egyi­kén azL-alakú (3)hasíték, másikán pedig a (4) lyuk van kiképezve, míg a tartó hátsó falához belül a lágy, hajlítható fémlemez­ből készült (5) szalag van fölső szélével odaforrasztva úgy, hogy alsó része szaba­don fölhajlítható. A födélen a fémlemezből hajlított (6) csuklórész van megerősítve, melynek sza­bad szélén, célszerűen magából a lemezből, a (7) csaprészek vannak — pl. csákozás útján — kiképezve. Úgy az edényt, mint á födelet az (5) szalag kivételével, a födél megerősítése előtt zománcozzuk. A födél megerősítése már most követ­kezőképen történik: A födélcsukló egyik csapját a (4) lyukba toljuk, másik csapját pedig a (3) hasítékba illesztjük, mire azután az (5) szalagot a 2. ábrán pontozottan rajzolt helyzetből a teljesen kihúzott helyzetbe hajlítjuk, miáltal a födél csuklórésze kiesés ellen teljesen biztosítva fekszik az edény csuklórészében. Látható, hogy ilyen módon az edény vagy a födél zománcának megsérülését a födél megerősítése alkalmával teljesen el­kerüljük. Természetes, hogy az (5) szalagnak nem kell a csukló teljes szélességével bírnia,

Next

/
Thumbnails
Contents