67490. lajstromszámú szabadalom • Elektromos gázlámpa és eljárás annak segélyével való fény előállítására

Megjelent 1915. évi jnlius hó 13-áii. MAGY. rfg^ KIR. SZABADALMI ffi g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67490. szám. Vll/h. OSZTÁLY. Elektromos gázlámpa és eljárás annak segélyével való fényelőállításra. DR SKAUPY FERENCZ VEGYÉSZ BERLINBEN. A 63887. sz. törzsszabadalom pÁtszabadalma, melynek bejelentési napja 1913 junius hó 10-ike és elsőbbsége 1912 november hó 27-ike. Jelen találmány a 63887. számú törzs­szabadalommal védett azon berendezés ja­vítására vonatkozik, mely a katódafémnek a nemes gázlámpa világítócsövébe való be­hatolását megakadályozza. A kísérletek azt mutatták, hogy a katódáról kellő védő­eszköz hiányában a világítócsőbe hatoló fémnek (pl. nátriumnak) főmennyiségét a fémnek a katóda körül bolygó fényponton való szétfreccsen ése és a fénypontból ki­induló gőzök létesítik. Ennek folytán tehát a szétfreccsent és elgőzölögtetett anyagok távoltartására szolgáló berendezések oly módon foganatosítandók, hogy az izzó fény­pontból ne vezessen egyenes vonalú út a világítócsőbe. A találmány értelmében ezt oly módon érjük el, hogy a világítócsőből egy cső­alakú összekötő út vezet a katódaedénybe, mely út jelentékenyen szűkebb, mint a katódaedény. Az említett összekötőcső a lámpaedénnyel lehet összeolvasztva (1. ábra) vagy egy önálló, jól ülő betét alakjában alkalmazható (2. ábra). Igen célszerű ezt a' csövet a falazást a fénypont ellen védő, a törzsszabadaloraban ismertetett betétekkel összekötni, előnyösen oly módon, hogy mind­kettő egy darabbá egyesíttetik (3. ábra). Az utóbbi esetben a betét alul, mint azt a rajz mutatja, csak egy kapilláris nyílással bír, melyen az áramvezeték halad át. A 4. ábra a találmány további kiviteli alakját mutatja. Minthogy a fénypont csak a katódaedény falain szokott tartózkodni, ennek folytán a leírt elrendezés következ­tében a fénypont és a világítócső között nincs többé egyenes összekötővonal. Az egész elrendezés további előnye a fényív nagymérvű nyugodtságában áll, minthogy a fényív ezen elrendezés mellett ke­vésbbé igyekszik a katódatartány falain fölkúazni. A 3. ábra szerinti betét egyrészt az elgőzölögtetett katódafém visszafolyá­sát segíti elő, másrészt a katódatartány a tapasztalatok szerint kisebbre méretezhető, ha ily betétek alkalmaztatnak. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. A 63887. számú törzsszabadalommal vé­dett elektromos gázlámpa kiviteli alakja, jellemezve egy a katódaanyag részei­nek a világítócsőbe való behatolását meg­akadályozó, a világítócső és a katódatar­tány között alkalmazott csőszerű összekö­tés által, mely jelentékenyen szűkebb, mint

Next

/
Thumbnails
Contents