67457. lajstromszámú szabadalom • Súrlódóhajtás hengerművek görgőjáratának görgői részére

Megjelent 1915. évi julins hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 67457. szám. XII/e. OSZTÁLY. Súrlódóhajtás hengerművek görgőjáratának görgői részére. WITKOWITZER BERGBAU- UND EISENHÜTTEN-GEWERKSCHAFT CÉG WITKOWITZBAN. A bejelentés napja 1914 május hó 1-je. A hengerművek állványzatgörgői vagy közel egymás mellett fekvő görgők hajtá­sainak elrendezésénél eddigelé különböző nehézségek merültek föl azon föltétel foly­tán, hogy ezek a hengerek, tekintettel haj­tásukra, biztosan ágyazandók. Különösen a hengerművek állványzatgörgőit kell magá­ban a hengerállványzatban ágyazni, hogy a hengerek lehetőleg megközelíttessenek. Ez­által azonban az állványzatok, a túlnagy nyílások folytán, éppen a veszélyes kereszt­metszetben gyöngíttetnek, ezenkívül pedig az ágyazás bonyolult és a görgőcsapágyak egymástóli távolsága nagy úgy, hogy a görgőorsó, amelyre a görgőpalást fölhuza­tik, igen vastagra méretezendő, mert más­különben görgők nem képesek azon lökések­nek ellentállni, melyek a hengerekből jövő hengerelt termék által idéztetnek elő. Ezen­kívül a görgők ágyazásának eddigi módja a görgők kicserélésénél is nehézségeket okoz és ezt a munkát igen időtrablóvá teszi. Jelen találmány tárgya már most oly súrlódóhajtás görgőjáratok görgőihez, külö­nösen állványzatgörgőkhöz, mely a fönti hátrányokat kiküszöböli. A hajtás lényegé­ben egy, lengő és a lengési sík irányában eltolható csapágyakban forgatható súrlódó­görgőből, — tárcsából vagy hasonlóból áll, mely a görgőjárat két szomszédos görgőjé­hez szoríttatik, melyek közül csupán az egyik hajtatik. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképem kiviteli alakját mutatja. Az 1. ábra az állványzatgörgők részére Búrlódó­hajtással ellátott hengermű bevezetőrószét függélyes középmetszetben tünteti föl; a 2. ábra a hozzátartozó fölülnézet, a haj­tandó görgő részleges metszetével. A 3. ábra a súrlódógörgő elrendezését a 2. ábra A—A vonala szerinti metszetben mu­tatja. A görgőjáratnak tetszés szerinti erőfor­rásból hajtott (a) görgője és a hajtandó (al) görgő alatt a (b) súrlódógörgő van elhe­lyezve, mely a (c) orsón ül; az utóbbi két végére (d, dl) forgattyúk vannak fölékelve. Az (e, el) forgattyúcsapokra (f, fl) csúszó­darabok vannak föltolva, melyek a (h) csap­ágybak (g, gl) hasítékaiban csúszhatnak.Ezen elrendezés folytán a (b) súrlódógörgő fölfüg­gesztése ingaszerű, miáltal elérjük, hogy a súrlódógörgő minden esetben a hajtó (a) görgőhöz és a hajtott (al) görgőhöz szorít­tatik. A súrlódógörgő odaszorítása oly ru-

Next

/
Thumbnails
Contents