67448. lajstromszámú szabadalom • Dugaszolás a lőfegyvernél nagyobb kaliberű lövedékek számára

I^V Megjelent 1915. évi julins hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67448. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Dugasztás a lőfegyvernél nagyobb kaliberű lövedékek számára. SPRENGSTOFF A.-G. CARBONIT CÉG HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1914 juniua hó 4-ike. Elsőbbsége 1913 junius hó 23-ika. Azon lövedékek számára, melyeknek kali­bere nagyobb, mint az illető lövedéket el­sütő lőfegyveré, olyan dugasztások vannak alkalmazásban, melyek abban állanak, hogy a lőporgázok nyomásának hatása alatt a lövedékvezetőrúd végén lévő dugasztóele­mek deformáltatnak és erősen a cső fala­zatához szoríttatnak. Ez vagy azáltal törté­nik, hogy a vezetőrúd üreges toldataiba hajtótükrök hajtatnak, illetve lövetnek be, vagy hogy a vezetőrúd megfelelően meg­vékonyított végére képlékeny üreges testek hajtatnak föl, vagy pedig végül, hogy az üreges toldat a lőporgázok robbanása által közvetlenül tágíttatik ki. Mindezen dugasztások azonban előnyösen csak nem vont fegyvercsövekben használ­hatók, mert huzagok jelenléténél, mint kü­lönösen az 5° csavarzatszöggel biró modern fegyvereknél, a tulajdonképeni lövedék te­hetetlensége folytán a legtöbb esetben vagy a vezetőrúddal összekötött dugasztéelem vagy pedig a tulajdonképeni lövedéktest szakad le a vezetőrúdról, hacsak nem elég­szünk meg csak tökéletlen tömítéssel és ennek folytán csekély lőtávolsággal. A hu­zagok meredek emelkedése folytán kelet­kező nagy erő egyrészt, a vezetőrúd cse­kély átmérője folytán ezen erő számára adódó rövid emelőkar másrészt ugyanis azt eredményezi, hogy a lövedékkel az elsü­tésnél közölt forgási gyorsulás nagyobb lesz, mint amennyit a lövedék tömegtehe­tetlensége megenged úgy, hogy vagy a dugasztásnak a huzagokba beszorított ré­szei nyíratnak le a huzagok éles szélei által, vagy pedig azon ponton, melyen a vezető­rúd a tulajdonképeni lövedéktestbe megy át, törésre vezető torzióigénybevétel jön létre. Már megkísérelték ezen hátrányok kikü­szöbölését oly módon, hogy a több vezető­gyűrűvel biró vezetőrudat a tulajdonképeni lövedéktestben forgathatóan ágyazták, azon­ban itt sem küszöböltetnek ki az említett hátrányok teljesen, miután az egész vezető­rúdnak, melynek tömegtehetetlensége arány­lag nagy, kell még a forgásban résztvennie. A találmány értelmében már most mind­ezen hátrányok azáltal küszöböltetnek ki, hogy az önmagában ismert dugasztás föl­használásával, mely dugasztásnál a lőpor­gázok nyomása által hajtótükörrel vagy enélkül a lövedékvezetőrúd végén alkalma­zott szerv deformáltatik, ezen utóbbi szerv a rúdon forgathatóan van elrendezve. Ézen dugasztás tökéletes gáztömítést egyesít azon lehetőséggel, hogy a lövedék minden további

Next

/
Thumbnails
Contents