67438. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kénsavnak folytonos üzemben, vákuumban történő koncentrálására

Megjelent 1915. évi július hó lO-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI VSu HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67438. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás kéusavnak folytonos üzemben, vacuumban történő koncentrálására. NORSK HYDRO-ELEKTRISIÍ KVAELSTOFAKTIESELSKAB CÉG KRISTIANIÁBAN. A bejelentés napja 1914 julius hó 7-ike. Elsőbbsége 1913 julius hó 14-ike. A kénsavnak koncentrálására szolgáló eljárások meleg levegőnek vagy meleg gázoknak használatával akként fogana­tosíttatnak. hogy a hig kénsavat a meleg gázokkal vagy meleg levegővel ellenáram­ban vezetik végig sav- és hőálló beren­dezéseken. Ezek az eljárások azonban aránylag bonyolódott berendezéseket igényelnek és számos, többek között azon hátránnyal is járnak, hogy a berende­zésben a sav ködöt képez, melyet erre a célra alkalmazott nagy és drága szűrő­szerkezetek is csak nehezen tartanak vissza a berendezésben. A savból álló köd természetesen savvesztességeket okoz, ezenkívül pedig a környezet levegőjét is rontja. Ezen hátrányoknak elkerülése, a kon­centrálásnak gyorsítása és a berendezés­nek egyszerűsítése céljából számos más javaslat mellett az is fölmerült, hogy a koncentrálás vacuumban végeztessék. Ez a javaslat azonban használható ered­ményre nem vezetett, mert a koncen­trálás az ajánlott eljárás szerint sikeresen nem volt végezhető. Ezen eljárás ugyanis abban állott, hogy az egész savmennyi­ségnek víztartalmát elpárologtatták, míg ( a kivánt koncentráció el nem éretett, amikor is a berendezést kiürítették és újból híg kénsavval töltötték meg, Folytonos üzemnek elérése céljából ezt az eljárást akként módosították, hogy a kívánt koncentrációnak elérése után a berendezésbe híg savat vezettek be és abból egyidejűleg megfelelő mennyiségű koncentrált savat vezettek el. Mindkét eljárás nagy hátránnyal bír; az első el­járás csakis időszakos üzemet engedett meg, ami tudvalevőleg nem előnyös, ha nagy savmennyiségeket kell földolgozni* a berendezésnek kezelése pedig nögy személyzetet igényel, a hőveszteségek nagyok és a berendezés a löllépő hőmér­sékletkülönbségek következtében csak­hamar elpusztul; a második eljárásnál az összes vizet nagyon koncentrált kén­savból kell elpárologtatni, ami az üzemi költségeket rendkívül nagyobbítja, mert a koncentrált sav a vizet nagyobb érő* vei köti le, mint az igen híg sav, to­vábbá, mert a hőveszteségek is növe­kednek, mivel a hősugárzás a hőmérsék* lettel növekedik és végül, mert a kón­centrált savnak forrási pontja is arány­lag nagy, tehát a berendezés is gyorsab-

Next

/
Thumbnails
Contents