67333. lajstromszámú szabadalom • Betörés ellen biztosító berendezés pénzszekrény és hasonló zárak részére

"V* ^ --^r^crs * • "•-> " * • * 1 Megjelent 1915. évi junius lió 30-án. MAGY. rfg* KIR. SZABADALMI BÖ HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 673B3. szám. XVHI/b. OSZTÁLY. Betörés ellen biztosító berendezés pénzszekrény- és hasonló zárak részére. S. J, ARNHEIM CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1914 január hó 17-ike. Elsőbbsége 1913 október hó 23-ika. Jelen találmány tárgya betörés ellen biztosító berendezés pénzszekrény- és ha­sonló zárak részére és a találmány abban áll, hogy a zárba egy záródarab van be­helyezve, melyet egy könnyen olvadó közbehelyezett darab vagy hasonló ren- ! desen kireteszelt helyzetben tart, míg a közbehelyezett darab megolvadásánál a záródarab záróhelyzetbe kerül. Ha tehát a betörés alkalmával a páncélfal a zár szabaddálétele céljából megolvasztatik, akkor a keletkező nagy meleg következ­tében a záródarabot tartó közbehelyezett darab megolvad úgy, hogy a záródarab záróhelyzetébe kerül és így a zár elzá­ratik. Ennek következtében a zár nem nyitható. Emellet t az elrendezés célszerűen akképen foganatosíttatik, hogy a könnyen olvadó közbehelyezett darab rézből, vagy más a meleget jól vezető anyagból készült szi­geteléssel van ellátva úgy, hogy a páncél megkísérelt megolvasztása állal keletkező | meleg könnyen a záródarabot tartó köz­behelyezett darab felé vezettetik. A találmány az összes zárakhoz alkal­mazható és főleg távátvitelekhez hasz­náltatik, melyeknél az elzárás fogaskerék­vagy más áttétel által a zártól távol fekvő I pontokra vitetik át. Ebben az esetben a zár záródarabja oly módon rendezhető el, hogy a könnyen olvadó közbehelye­zett darab megolvasztásánál a záródarab az áttételi hajtást rögzíti. ' Emellett az áttétel mindegyik része egy ily rögzítéssel van ellátva, miáltal azt az előnyt kapjuk, hogy az ajtó akkor sem nyitható, ha sikerült is a páncélfalat egé­szen a zárig fölolvasztani és a zárt a hő által működésbe lépő rögzítés kiakasztása által ismét nyitni, mert eközben a hő­átvitel által az áttétel egyes részeiben elhelyezett többi rögzítés is működésbe lépett. Ismeretes ugyan pénzszekrényzárakkal kapcsolattal könnyen olvadó biztosításo­kat alkalmazni, azonban a találmány ezektől abban tér el, hogy a biztosítás a találmány értelmében közvetlenül a zár­ban, illetve magukban a zárátvivőrészek­ben van elrendezve, j A csatolt rajz a találmány kiviteli pél­dáját mutatja. Az 1. ábra a távátvitellel biró zár vázlatos föltüntetése nézetben. A 2. ábra az 1. ábra alaprajza. A 3. ábra a zár egy részét nagyobb lép-

Next

/
Thumbnails
Contents