67302. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés vasúti váltók csúcssínjeinek kiegyenlítésére

Mesrjelent 1915. évi június hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 67302. szám. V/a/l. OSZTÁLY Eljárás és berendezés vasúti váltók csúcseinjeinek kiegyenesítésére. KARNET LAJOS MÉRNÖK CZERNOVITZBAN. A bejelentés napja 1914 március hó 14-ike. Elsőbbsége 1913 november hó 2-ifca. A vasúti fölépítményben levő váltók, főleg ezek csúcssinjei, a tovaszáguldó, több száz tonna nehéz mozdonyok ha­talmas odacsapódásá, ill. az ezáltal léte­sített óriási eleven erő következtében, rendkívül kedvezőtlen igénybevételt szen­vednek, melynek leglőbbnyire a kanyaru­latba vezető külső csúcssin van kitéve. Ez, minthogy két végén rögzítve van, a támasztó és az ütközést fölfogó tuskők dacára, elhajlásokat és deformációkat szenved, melyeknek megszüntetése eddig úgy történt, hogy a csűcssineket kiemel­ték a fölépítményből, hogy azután fölhe- | ví'sék és rendkívül fáradságos művelettel, j kiegyenesítsék azokat. A csúcssinek ezen kiegyenesítcsének ne­hézsége abban találja magyarázatát, hogy ezek rendkívül kedvezőtlen, nagytömegű profiljuk mellett, csak kis hosszúsággal bírnák. A csucssineken keletkező kihajtások is gyakran csak 30—80 cm. hosszúak, meg­szüntetésük tehát, minthogy nem állhat minden vasúti állomáson az illető, ehhez szükséges gépi berendezés rendelkezésre, rendkívül meg van nehezítve. A csúcssinnek a váltóból való kivételé­vel azonban a forgalom is megakad, ami fővonalokon és fontosabb rendező vágá­nyokon, az üzemet rendkívül zavaró aka­dály lehet. A csúcssinnek újjal való kicse­rélése viszont költséges, annál is inkább, minthogy mindig mindkét csúcssint és az ezekhez csatlakozó tősineket is ki kell mindjárt cserélni. A csúcssinek kihajlásai gyakran tapasz­talhatók és nemcsak a hatalmas tömegű mozdonynak a csúcssinhez való súlyos odaütődése folytán fordulnak azok elő, hanem, még sokkal fokozottabb mérték­ben kell azoknak bekövetkezniök a váltó félig való átállításából eredő és majdnem minden más, a váltónál előforduló kisik­lás alkalmával. E hátrányt, mely egyrészt a vasűtválla­latnak tetemes fönntartási költségeket okoz, másrészt a kisiklások folytán ka­tasztrofális és beláthatatlan következmé­nyeket és az emberi javakban pótolhatat­lan veszteségeket vonhat maga után, a jelen találmány segélyével, célszerűen, egy­szerűen, olcsón és gyorsan, hideg úton, az üzem fenntartása és a deformált sínek­nek a vágányban való meghagyása mel­lett lehet megszüntetni, azon eljárás és berendezés alkalmazásával, mely beren­dezésnek egy foganatosítási alakja a mel-

Next

/
Thumbnails
Contents