67300. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a sinvándorlásnak meggátlására

Megjelent 1915. évi junius hó 35-én. MAGY. ggfi* KIR SZABADALMI W BM^ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67800. szám. V/a/1. OSZTÁLY. Berendezés a sinvándorlásnak meggátlására. ISZER KÁROLY, A CS. KIR. SZABADALMAZOTT OSZTRÁK-MAGYAR ÁLLAMVASŰTTÁRSASÁG FŐFÖLÜGYELŐJE BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1914 március hó 24-ike. A jelen találmány tárgya berendezés a sinvándorlásnak meggátlására. Ez a berendezés egy, a sínen fölhegesztett üt­köző, mely vagy a talpfával vagy az alátétlemezzel működik együtt és mely a síneknek vándorlását előidéző erőket az ágyazásra viszi át. A találmányt képező berendezés az is­mert ily célú berendezésekkel szemben azáltal tűnik ki, hogy az ütköző a sín­nek egy, a semleges síkjába eső helyén van fölhegesztve és akként van alakítva, hogy a hegesztési varrat mindazon for­gató nyomatékok alól tehermentesítve van, melyek a sinvándorlást előidéző erőknek hatása alatt lépnek föl és csakis húzó erők és más eredetű, kisebb for­gató nyomatékok által van igénybe véve. Ennek következtében egyrészt az anyag­minőségnek a hegesztésnél bekövetkező megromlása által a sinnek ellenálló nyo­matékára gyakorolt káros hatása kiseb­bedik, másrészt pedig az összeköttetés­nek megbízhatósága is nagyobbodik. A mellékelt rajzban a találmánynak egy foganatosítási alakja példaképpen van föltüntetve. Az 1. ábra az ütközővel fölszerelt sinnek elölnézete. A : 2. ábra az ütközőnek oldalnézete. A 3. ábra annak fölülnézete. Az (a) singerincen (1. ábra) az egy da­rabban készült ü*köző van fölhegesztve, mely a (b) sintalpat, ennek külső részén, a sinnek egyik oldalán az U-alakban meggörbített (c) szorító részével fogja körül. Ezen szorító résznek fölső szára, tompaszög alatt, a (d) lámasszá van meghajlítva, melyet a támaszba és a (c) szorító résznek fölső szárába besajtolt . (e) domborítás (2. ábra) merevít és mely szabad végén akként van meghajlítva, hogy a létesült (f) pofa (1. ábra) a sin­gerincre, a sinnek neutrális síkjában fek­szik rá, ha a (c) szorító rész a (b) sin­talpra rászoríttatott. Az ütközőnek ezen állásában az (f) pofa az (a) singerinchez hegesztetik. A (c) szorító résznek alsó szára lefelé van hajlítva és egy, harántmetszetben szögletalakú sarúvá van kiképezve, mely sík, a sínnek hossztengelyéhez derékszög alatt álló (h) falával (3. ábra) egy, a talp­fára ráfekvő és a másik, ezen falból egy görbe átmeneti résszel lehajlított második (g) fal által merevített nyomó lemezt képez. : A singerinchez hozzáhegesztett ütköző

Next

/
Thumbnails
Contents