67293. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás több mótorkocsiból álló villamosvonat számára

Megjelent 1915. évi junius hó 25-én. MAG\. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67293. szám. V/G/8. OSZTÁLY. Kapcsolás több mótorkocsiból álló villamos vonat számára. SIEMENS-SCHUCKERT-WERKE GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 december hó 3-ika. Elsőbbsége 1913 julius hó 14-ike. A rendszerint csak egy motorkocsival közlekedő pl. közúti villamos vasutakon is gyakran kell több kocsit rövidebb vagy hosszabb vonattá összekapcsolni. Ilyen esetben nem célszerű a bonyodal­mas villamos vonatvezérlések egyikét sem alkalmazni, másrészt azonban szükséges, hogy egy vonatvezető vezesse az egész vonatot. Ezt azáltal érjük el, hogy minden egyes kocsi erős arámú vezetékét a vezérkocsiig végigvisszük, ámde ügyelnünk kell -rá, hogy kétmotoros kocsik használata da­cára a vezetékek száma ne legyen túl nagy. Ezt a föladatot az új kapcsolással úgy oldjuk meg, hogy az egyes kocsik két-két motora, amely a szokásos egy­kocsis menetben először sorba, azután párhuzamosan kapcsoltatik, az egyes ko­csiknak vonattá való összekapcsolása esetében állandóan párhuzamosan van kapcsolva. Mint a rajz mutatja, mindkét motor­nak mind, a fegyverzet, mind pedig a mező-áramkörei párhuzamosan kapcsol­ják ; mindegyik mótor mezőlekercsét két részre osztjuk és az egyik mótor egy-egy felét a másik mótor egyik felével sorba kapcsoljuk, aminek az a célja, hogy a mezőben lényeges különbségek ne lépje­nek föl. így mindkét mótor gerjesztő amperetekercsei szükségképen egyenlők egymással úgy, hogy a párhuzamosan kapcsolt mólorok egyenlőllen megterhe­lésének esete nem léphet föl. Ily módon mindössze csak négy veze­téket kell a vezérléshez az egyes kocsik két motorjától a kocsikból kivezetni. E vezetékeket aztán két kocsinak összekap­csolása esetében először sorba, majd pár­huzamosan kapcsolhatjuk s így tetsző­leges számú kocsipárt vezérelhetünk egy­szerre. Valamennyi szokásos kapcsolás, nevezetesen az «előre» a «hátra» menetre, «fékezésre» stb. lehetséges a leírt beren­dezéssel. A csupán egy menetkapcsolóval ellátott kocsiknál a mezőnek és a fegyverzetnek ily átkapcsolásáról, eleve a kapcsolóhen­geren lehet gondoskodni. SZABADALMI IGÉNY. Kapcsolás, több kétmotoros kocsiból összeállított villamos vonat számára,

Next

/
Thumbnails
Contents