67285. lajstromszámú szabadalom • Vízsugárkondenzátor

Megjelent 1915. évi junius hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67285. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Vízsugárkondenzátor. GEBR. KÖRTING AKTIENGESELLSCHAFT CÉG HANNOVER/*1 LINDENBEN. A bejelentés napja 1914 április hó 25-ike. Elsőbbsége 1913 április hó 26-ika. Nagyobb méretű, pl. nagy teljesítményű gőzturbinatelepekhez szükséges kondenzá­toroknál az a hátrány mutatkozik, hogy szerkezeti magasságuk aránytalanul nagy, miáltal előállításuk, valamint a rendes kö­rülmények között rendelkezésre álló térben való elrendezésük a gyakorlatban lényeges nehézségekkel van egybekötve. Mindenesetre sikerült az úgynevezett soksugárkondenzá­torok (Viel3trahlkondensatoren) által a szer­kezeti magasságnak a rendes vízsugárkon­denzátorokkal szemben való lényeges rövi­dítését elérni, azonban azoknál a rendkívül nagy gőzmennyiségeknél, melyek az újabb turbinatelepeknél gyakran tekintetbe jön­nek, ezeknek a kondenzátoroknak a szer­kezeti magassága is annyira növekedett, hogy előállításuk és elrendezésük tekinte­tében már ugyanazok a nehézségek mutat­koztak, mint a nagyteljesítményű gőzturbina­telepekhez való rendes kondenzátoroknál. A jelen találmány tárgyát képező víz­sugárkondenzátornál ezeket a nehézsé­geket egyszerű módon azáltal kerülhetjük el, hogy a kondenzációteljesítményt két vagy több egyenlő nagy sugárkondenzátor­ból álló rendszerre osztjuk el, mim ellett a készülékek oly módon vannak elrendezve, hogy minden egyes készüléknél a fáradt­gőznek a kondenzátor fuvókákhoz vezető útjai, illetve nyomásai egyenlő nagyok, mi­által a fáradtgőz egyenletes eloszlását és ezáltal az egyes készülékekben egyenletes vákuumteljesítményt érjünk el. Ha ez nem következik be, mint azt példaképen az 1. ábra szerinti elrendezés mutatja, ahol a fáradtgőznek az (a) vezeték végén való tor­lódása következtében a nyomás a (c) ké­szülék belépési helyén nagyobb, mint a (b) készüléknél, úgy a (c) készüléknél könnyen túlterhelés állhat be, azaz a fáradtgőz a két készülék egyenlő befecskendezett víz­mennyisége következtében a (c) készülék­ben nem kondenzálódik tökéletesen és a benne előállítandó vákuum azonnal rosszab­bodik, illetve csökken. A vákuum ezen csökkenését a (b) készülékbe fölös mennyi­ségben befecskendezett vízzel semmi esetre sem lehet teljesen kiegyenlíteni, ami ter­mészetesen a gőzturbinákra vitetik át és azok teljesítményét csökkenti. A találmány tárgyának különösen előnyös kiviteli alakjánál a szüksékes fuvókarend­szerek egy közös tokban vannak elrendezve. Ezáltal egyidejűleg a vízsugárkondenzáto­rokhoz teljesen új szerkezeti típust létesí-

Next

/
Thumbnails
Contents