67272. lajstromszámú szabadalom • Eljárás plasztikus masszák készítésére celluloze-derivátokból

. Megjelent 1915. évi junius hó 24-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 67272. szám. IV/h/l. OSZTÁLY­Eljárás plasztikus masszák készítésére cellulose-derivátokból. lehmann feodor mérnök berlinben. A bejelentés napja 1914 április hó 3-ika. Celluloidszerű masszáknak cellulose-esz­terekből való gyártásánál eddig még nem sikerült a gyártáshoz szükséges kámfort, mely jó tulajdonságai mellett nagy hátrá­nyokkal is bír, más anyaggal helyettesíteni. A kisérletek kimutatták már most, misze­rint a cumaron és indón polimerizációter­mékei celluloze-eszterekkel földolgozva, oly masszákat szolgáltatnak, melyek a kámfor­ral készült termékek összes jó tulajdonsá­gait azok hátrányai nélkül bírják; a poli­raerizációtermékek ára emellett a kámfor árának csak miutegy huszadrésze. A massza készítésekor úgy járunk el, hogy a cellulose-eszter oldataihoz a kuma­ron vagy indén említett polimerizációtermé­keit elegyítjük s azután szárítunk. Az ada­lék mennyisége aszerint módosul, hogy minő rugalmasságot akarunk a terméknek kölcsönözni. Az ily masszák levegővel és fénnyel szemben indifferensek, fényes fölü­letűek s majdnem szagtalanok. A kátrányolajok tisztításánál keletkező cu­marongyanta nevű anyag, mely a jelen el­járásnál használtatik és túlnyomó részben a kumaron és indén polimerizációtermékei­ből áll, gyantaszerű jelleggel bír úgy, hogy az itt tekintetbe jövő földolgozási módnál a természetes gyantákéhoz hasonló viselke­dés lett volna várható; míg azonban a ter­mészetes gyanták a cellulose-eszterekkel csak rideg termékeket szolgáltatnak, a jeleD eljárás szerint igen rugalmas s ennek folytán technikailag igen értékes masszákhoz jutunk. Világos termékek létesítésére az alkalma­zandó cumarongyantát ismert módon tisz­títhatjuk. Ily plasztikus masszákat pl. következő­képen készíthetünk: 200 gr. camurongyantát 100—100 gr. éther, benzol és alkohol elegyében oldunk s az oldathoz 700 gr. nitrocellulozet adunk. A keletkező tésztaszerű masszát ép úgy dolgozzuk föl, mint a celluloidgyártásnál a kámforral elegyített nitrocellulose oldatot. Egy másik ily masszát következőképen készíthetünk: 600 gr. eellulozeacetátot 500 gr. tetra­klórethanban oldunk s 300 gr. cumaron­gyantát keverünk hozzá. A keletkező sűrűn folyó masszát ismert módon dolgozzuk föl tovább. A megadott súlyviszonyok természetesen módosíthatók. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás celluloidszerű masszák készítésére, jellemezve azáltal, hogy celluloze-eszte-

Next

/
Thumbnails
Contents