67269. lajstromszámú szabadalom • El nem olvadó biztosíték elektromos vezetékekhez

. Megjelent 1915. évi junius hó 24-én. MAGY. KIR. SZABADALMI fBn HIVATAL SZABADAT>MI LEÍRÁS 67269. szám. VII/g. OSZTÁLY. £1 nem olvadó biztosíték elektromos vezetékekhez. KRETS BENŐ VILLANYSZERELŐ SEGÉD KOLOZSVÁROTT. A bejelentés napja 1914 március hó 2-ika. A találmány tárgya el nem olvadó bizto­síték elektromos vezetékekhez és lényege abban áll, hogy az elektromos vezetékbe iktatott mozgó kontaktus akasztóelemmel van ellátva és ezen akasztóelem az elektro­mos áram hőhatása alatt megnyúló fém­dróttal van üsszekötve úgy, hogy a meg­engedettnél nagyobb áramerősség a fém­drótot megnyújtja, ennek következtében az akasztóelem a mozgó kontaktust kioldja, a mozgó kontaktus pedig a vezetéket meg­szakítja. Ezen biztosíték minden tekintetben elő­nyösebb az ismert olvadó biztosítékoknál, amennyiben múló rövidzárlat esetén a ve­zetékben a megszakított összeköttetés gyor­san és minden költség nélkül helyreállítható. A biztosíték egyúttal ellenőrző eszközt is képezhet, amelynek segítségével meg lehet állapítani, hogy a vezetékben lévő rövidzárlat múló-e vagy állandó. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakja példaképen van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a biztosíték fölülnézete födél nélkül, 2. ábrán oldalnézete a tok fenekének metszetével és a 3. ábrán egy részletnek alulnézete. Az (a) tokban a két lemezből álló (b) kontaktus van megerősítve, amely az össze­kötendő vezetékvégek egyikével van kap­csolva. A (b) kontaktus előtt a (c) kontak­tuspenge lendíthetően van ágyazva és a (d) rúgóval van ellátva, amely a kontaktus­pengét a (b) kontaktusból kikapcsolni tö­rekszik. A (c) kontaktuspenge az (e) rúddal van csuklósan összekötve, amelynek a tok falán át kinyúló végén fogantyú alkalmaz­ható és amelynek segítségével a kontaktus­penge kikapcsolt helyzetéből kézzel ismét a (b) kontaktusba kapcsolható. A (c) kon­taktuspenge szabad végével a tokban len­díthetően ágyazott (f) akasztókilincs kap­csolódik. amolyet a (g) rúgó a kontaktus­pengével kapcsolni törekszik. Az (f) akasztó­kilincs a (h) csap körül lendíthető (i) emelő­kar szabad végén alkalmazott vagy kiképe­zett (j) hüvelyben eltolhatóan és rögzít,hetően van elrendezve. A hőhatás alatt nagy mértékben kiter­jedő fémből való (k) drót egyik vége az elektromos vezetékbe iktatott (1) kapocshoz van erősítve, végéhez közel az (m) kapocs­hoz erősített (n) rúgó szabad végén (o)-nál van megerősítve, vége pedig a (g) hüvely és az akasztókilincs kiemelkedése közé van befogva. Az (m) kapocs szintén az elektro-

Next

/
Thumbnails
Contents