67235. lajstromszámú szabadalom • Világító pótlékokkal bíró szénpálca, főleg zárt fényívvel bíró elektromos ívlámpához

_ Megjelent 1915. évi jnnius hó 19-én. MAG i. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 67235. szám, VII/h. OSZTÁLY. Világító pótlékokkal biró szénpálca, főleg zárt fényívvel biró elektromos ívlámpákhoz. GEBRÜDER SIEMENS U. C° BERLIN-LICHTENBERGI CÉG, MINT BLONDEL ANDRÉ TANÁR JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1913 julius hó 14-ike. Elsőbbsége 1912 jnlius hó 26-ika. Elektromos ívlámpákhoz való, két zónából álló szénpálcák már ismeretesek, ezen zó­nák közül az egyiket, a középsőt, világító pótlékokban igen gazdagra; a másikat, a külsőt, szegényebbre készítik, zavaró salak­képződés elkerülése céljából. Kitűnt azon­ban, hogy zárt fényívvel biró lámpáknál a salaknak az elektródák csúcsain való föl­halmozódása elkerülhető, ha a középen ke­vésbbé erősenr kívül pedig erősebben mine­ralizált zónát alkalmazunk; ezen utóbbi zóna mineralizálása ekkor sokkal nagyobb lehet, mint a szabadban égő szeneknél és pl. 50—65%-ra rúghat, anélkül, hogy a káros salakképződés veszélye lépne föl; az ásványi alkatrészek mennyiségét akár 70—80%-ra is lehet fokozni, ha gondoskodunk arról, hogy ezen második zóna tiszta szénből vagy kevéssé mineralizált szénből álló vékony burokkal legyen körülvéve-A csatolt rajzon zárt fényívvel biró ív­lámpákhoz való szénpálcák különböző foga­natosítási alakjai vannak föltüntetve; az 1. ábra a legegyszerűbb esetet tünteti föl; a szénpálca egy külső, erősen mine­ralizált 1. és egy belső, gyöngébben mine­ralizált zónából áll; a 2. ábra hasonló szénpálcát mutat, mely­nél azonban egy belső középső bél is van alkalmazva, melynek világító pótléktartalma az alkalmazás célja szerint szabható meg; a 3. ábra hasonló szénpálcát ábrázol, mely­nél legkívül egy, tiszta szénből vagy gyön­gén mineralizált szénből álló védőzóna van alkalmazva; a 4. ábrán föltüntetstt szénpálca a 3. ábrán föltüntetett szénpálcától a középső bél el­hagyása által különbözik; az 5. ábrán ábrázolt szénpálca abban külön­bözik az 1. ábrán föltüntetett szénpálcától, hogy a két zónának egymást érintő fölü­letei csillagalakú keresztmetszettel birnak; ennek egy másik foganatosítási alakja adó­dik ki, ha a külső zóna külső fölülete is hornyolásokkal van ellátva; a 6., 7. és 8. ábrákon a 2. ábrán föltünte­tett szénpálcához hasonló szénpálcák van­nak föltüntetve, amelyeknél azonban a kü­lönböző zónák érintkezési fölületei vala­mennyien vagy részben hornyolásokkal van­nak ellátva; a 9. ábrán a belső zónában, az egyetlen középső bél helyett több bél van elren­dezve, a zóna középpontja pedig szabadon

Next

/
Thumbnails
Contents