67228. lajstromszámú szabadalom • Készülék gázkazánok vízállásmutató üvegcsöveiben a víz megfestésére

_ Megjelent 1915. évi jnnius hó 19-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jSg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67228. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Készülék gőzkazánok vízállásmutató üvegcsöveiben a víz megfestéséré. REISERT HANS KERESKEDŐ CÖLN-BRAUNSFELDBEN. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 26-ika. Ismeretes már a gőzkazánok vízállás- i mutató üvegcsöveiben lévő vízhez festő­folyadék hozzávezetése, hogy a festett víz­oszlop és a fölötte lévő gőz közt léte­sített színkülömbség folytán a vízállás tisztábban és nagyobb távolságra is föl­ismerhető legyen. A festőfolyadék itt az­által jön létre, hogy a vízállásmutató üveg fején egy edény van elrendezve, ! melyben a vízállásmutató üvegből föl­szálló gőz kondenzálódik és a keletke­zett kondenzvíz festő folyadékpótlékot kap, mire az így létrejött festőfolyadék a vízállásmutató üvegbe folyik le. Aján­lották már a kondenzvíz képzésére szol­gáló gőznek közvetlenül a kazánból való vételét is. A jelen találmány már most abból indul ki, hogy a festőfolyadék létrehozá­sára szolgáló kondenzvíz előállítására célszerűbb egy külön kondenzátort elren­dezni, melybe a gőz a vízállásmutató üvegből áramlik be. Ekkor azután a kon­denzátort a festőfolyadék tartályához képest úgy célszerű elrendezni, hogy a folyádék, nyomásesés hatása alatt, csep­pekben, vagy vékony sugárban kerüljön kifolyásra. Minthogy továbbá a konden­záló gőzből nem jelentéktelen mennyi-i ségű levegő válik ki. mely a szabályos üzemet gátolhatná, célszerű a konden­zátoron egy állandóan nyitva levő szel­lőztető nyílást elrendezni. Azonkívül a rendszeres üzem föntartásához elmarad­hatatlanul szükséges, hogy gondoskod­junk arról is, hogy a tartályból kifolyó festőfolyadék a vízállásmutató üveghez ! vezető ejtőcső keresztmetszetét sohase tölthesse teljesen ki, mert különben egy, alul közvetlenül a tartályhoz csatlakozó, zárt folyadékoszlop keletkezhetnék, mely szívószivornya módjára hatna és az összes folyadék nem szándékolt hirtelen kifolyását vonná maga után. Ennek meg­akadályozására az ejtőcsőnek olyan ke­resztmetszetet adunk, mely jelentékenyen nagyobb, mint a cséppé, vagy a vékony vízsugáré és azonkívül a kondenzálandó gőzt. alulról egyidejűleg vezetjük be ezen ejtőcsőbe. E gőz így biztosan meggátolja a zár folyadékoszlop keletkezését. A mellékelt rajzon egy ilyen, vízállás­mutató üvegcsövekben a víz megfestésére szolgáló készülék függélyes metszetben van bemutatva. Azonban csak egy foga­natosítási példáról van itt szó, a külön igényelt lényeges részek példaképen való föltüntetése céljából.

Next

/
Thumbnails
Contents