67221. lajstromszámú szabadalom • Deflegmáló és hűtőszerkezet rektifikáló- és cefredesztilláló berendezések számára

_ Megjelent 1915. évi jnnius hó 19-én. MAGY. fgfe KIR. SZABADALMI H HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67221. szám. iv/b. OSZTÁLY. Deflegmáló és hűtőszerkezet rektiíikáló és cefredesztilláló berendezések számára. R. HÜBNER CÉG ZÜLLICHAUBAN. A bejelentés napja 1914 augusztus hó 5-ike. Elsőbbsége 1913 augusztus hó 5-ike. A találmány tárgya deflegmáló és hűtő­szerkezet rektiíikáló és cefredesztilláló be­rendezések számára. A találmány lényege, hogy a hűtő, mely a deflegmátort elhagyó gőzök tökéletes kondenzálását, valamint a párlat hűtését végzi, a köpenyalakban ki­képezett defiegmátor által körülzárt térbe van beépítve. Ismeretesek már deflegmálókészülékek, melyeknél a defiegmátor köpenye által körülzárt térben hűtőszerkezetek vannak elrendezve. Ezen hűtőszerkezetek azon­ban a deflegmálókészülékek részei, sze­repük tehát csakis oly flegmák képzése, melyek a defiegmátor vagy a desztilláló oszlop forróbb öveiben ismét elpárologtat­nak és a gőzöket könnyen forró alkatré­szekkel dúsítják. A hűtő azon szerepe azonban, melyet tudvalevőleg a deflegmá­tort elhagyó gőzök teljes kondenzálása, valamint a párlat hűtése képez, ezen szer­kezetekkel nem érhető e), úgy hogy ezen j deflegmátoroknál külön hűtő nem nélkü­lözhető. Azáltal, hogy a hűtő a találmány értel­mében a köpenyszerűen kiképezett defieg­mátor által körülzárt térben van elren­dezve, nemcsak a hűtő fölállítására való i külön ter válik fölöslegessé, hanem azt az I előnyt is elérjük, hogy a deflegmátortól a / hűtőig vezető, eddig szükséges csövek el­' maradhatnak. Ennek következtében a be­rendezés előállítási költségei az eddigiek­hez képest lényegesen csökkennek, egészen eltekintve attól, hogy az említett össze­kötővezetékek hőkisugárzása által okozott veszteségek elkerültetnek. Ezenfölül a be­rendezés szerelése is lényegesen egy­szerűbbé válik. A mellékelt rajzon a találmány tárgya példaképen van feltüntetve és pedig az 1. ábrán a desztillálószerkezet részben oldalnézetben, részben függőleges metszet­ben, a 2. ábrán a deflegmátorba beépített négy­szakaszos hűtő nagyobb léptékben, szintén függőleges metszetben és a 3. ábrán ugyanez keresztmetszetben. A rajzon látható (1) cefrézőoszlop a cefre fölforralására pontozottan jelölt (2) fenekekkel van ellátva. A cefrézőoszlop alul a (3) moslékforraló térrel van ellátva, mely a (4) vezeték útján a részletesen nem ábrázolt mosléklebocsátószabályozóval van összekötve. A cefrézőoszlophoz fölül a defiegmátor csatlakozik, mely az egymás­hoz képest koncentrikusan elrendezett külső és belső (5, 6) hengerekből áll. A

Next

/
Thumbnails
Contents