67212. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági zár

Megjelent 1915. évi junius hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 67212. szám. VlII/d. OSZTÁLY. Biztonsági zár. IFJ. ZSERAI GÁSPÁR FÖLDMÍVES MAJLÁTHFALVÁN. A bejelcutes napja 1914 április hó 28-ika. Jelen találmány tárgya biztonsági zár, melyet avatatlanok saját kulcsával sem tud­nak kinyitni. Lényege a találmánynak, hogy két retesze van, úgy, hogy mikor az egyi­ket kulccsal hátrahuzzuk, ugyanakkor a másik előremozog, miért is áz ajtó kulccsal csakis akkor nyitható ki, ha ezen második retesznek mozgását kiiktatjuk. Ezt viszont csakis beavatottak tehetik. Mellékelt rajzon látható jelen találmány két példaképeni kiviteli alakja: 1. ábra a zár belső szerkezetét, 2. ábra metszetet az 1. ábra 2—2 vonala szerint, 3. ábra metszetet az 1. ábra 3—3 vonala szerint 4. ábra metszetet a 3. ábra 4—4 vonala szerint, 5. ábra a zár nézetét, 6. ábra végül egy másik kiviteli alakot tüntet föl vázlatosan. A zárnak (3) retesze ismert akasztó be­rendezéssel van ellátva, olykép, hogy saját kulcsával ismert módon hátrahúzható vagy előretolható. Jelen találmány szerint azon­ban egy második (7) zárretesz is van, mely a (3) retesszel rendes körülmények között oly kényszermozgású kapcsolatban áll, hogy midőn a (3) reteszt hátrahuzzuk, ugyan­akkor a (7) retesz előremozog. Az 1—5. ábra szerinti kiviteli alaküál ezen célra a (14) tengely körül kilengő (5) kétkarú emela szolgál, melynek (4', 6') hosszréseibe a (3, 7) reteszek (6, 4) csapjai nyúlnak. Mind­addig, míg az (5) kétkarú emelő mindkét (3, 7) retesszel kapcsolódik, a zár ki nem nyitható. Kinyitása céljából ezen kétkarú emelőt hatályon kívül kell helyezni, úgy, hogy a (3) retesz visszahuzásakor a (7) re­tesz ne mozogjon előre. Ezen célból az (5) emelőkarnak (14) tengelye (15) csapágyában hosszirányban elállítható. Erre a zártokból kinyúló (21) gomb szolgál, melynek segé­lyével a 2. és 3. ábrákon föltüntetett hely­zetből a (21) gomb irányában a (14) ten­gelyt elmozgathatjuk, mikor is az (5) kar furatából kihúzódik. Hogy ezen kikapcsolást csakis beavatottak tehessék, ezen célból a (14) tengelynek (16) orra van, mely (15) • ágyazás (16') hornyával együttműködve csak egy bizonyos helyzetben engedi meg a (14) tengelynek eltolódását. Továbbá a (14) ten­gelynek (17) nyaka van, melybe a forgat­hatóan ágyazott (18, 19) tárcsák kapcsolód­nak be, melyek (20, 22) gomboknál fogva állíthatók el és mely tárcsáknak egyetlen kerületi (18' 19') bevágása van; ha ezen bevágások a (17) tengelynyakhoz illeszked-

Next

/
Thumbnails
Contents