67208. lajstromszámú szabadalom • Kitolható vízalatti szirena

Megjelent 1915. évi jnnins hó 17-én. MAGY. ffej. KIR. SZABADALMI WBffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67208. szára. XV/a. OSZTÁLY. Kitolható vízalatti sziréna. SIGNAL-GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG KIELBEN. A bejelentés napja 1913 jnlias hó 16-ik%. Elsőbbsége 1912 julius hó 29-ike. A találmány hangjelek adására szolgáló vízalatti szirénákra vonatkozik és pedig kü­lönösen olyanokra, melyek a jeladás céljá­ból a hajófalban kiképezett nyíláson át ki­tolhatók. Ily fajta szirénák rotorból, lyuk­koszorúkkal ellátott dobból vagy tárcsából, rendszerint hasonlóan szerkesztett állvány­ból ós ugyancsak hasonlóan kiképezett to­lattyúból állanak a hangnyílások hirtelen elzárására és szabaddá tételére. Az ismere­tes ily fajta szirénáknál a rotort eddig min­dig az állványon belül, az elzáró tolattyút pedig azon kívül rendezték el, hogy a to­lattyú mozgató szerkezetét a rótor hajtó­szerkezetétől elkülönítsék. Ha azonban a sziréna a hajófalon át kitolandó, akkor az ezen célból oly tokba építendő be, mely a hajófal áttörési helyén tömítést ad, továbbá az összes műveleteket, melyek üzemközben a sziréna mozgó részeivel közlendók, tehát a rótor hajtását, a nyomóvíz hozzávezetését és a jelzésre, szolgáló tolattyú hajtását akként kell a hajó belsejéből a tok belsején át átvinni, hogy sem nyomóvíz, sem külső víz ne jusson a hajóba. Ezen föladatnak igen tökéletes megoldá­sát érjük el a találmány szerint, mely lé­nyegében véve abban áll, hogy az eddig használt elrendezési sorrendet megfordítjuk, vagyis a rotort az állványon kívül és a to­lattyút azon belül alkalmazzuk. Ha azután a rótor hajtómotorját a célszerűen henger­alakú kitolható tokra szilárdan szereljük föl, akkor a hajtótengely a tok középvonalában és pedig annak külső végén átvezethető és tolattyú mozgások átvitelére szolgáló . ten­gely szintén tengelyirányban elrendezett, a hajtótengelyt körülvevő cső gyanánt ké­pezhető ki. Azonkívül a két rész, vagyis a rótor hajtótengelye és a tolattyú mozgáso­kat átvivő cső között helytálló cső rendez­hető el, mely alsó végén a státorral és így a szirénatokkal szilárdan köthető össze. Ezzel elérjük azt, hogy a rótor forgóten­gelyét csak a hajófalon kívül uralkodó nyo­más ellen, nem pedig a sziréna sokkal na­gyobb üzemnyomása ellen kell tömíteni és hogy az erre a célra szolgáló tömítősze­lence a tok felső részén könnyen hozzáfér­hetően alkalmazható. A víz súrlódása folytán a hajó menet­sebessége szerint kisebb vagy nagyobb ol­dalnyomás hat a szirénatok kitolt részére éa ha a rótor dobalakúan van kiképezve és a találmány szerint kívül van elrendezve, ez a nyomás egyoldalúan nyomja a kitolt részt az állványhoz. Ezt a nehézséget a talál­mány szerint azáltal szüntetjük be, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents