67180. lajstromszámú szabadalom • Elzárás légmentesen elzárandó tartányokhoz

Megjelent 1915. évi jimius bó 14-éri. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67180. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Elzárás légmentesen elzárandó tartányokhoz. LUDWIG OSKAR MAGÁNZÓ 0DER/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1914 junius hó 3-ika. Jelen találmány lárgya elzárás oly lég­mentesen elzárandó kpnzervtartányok és hasonlók részére, melyeknél a tarlány­ban eltartandó tápszer stb. behelyezése után az elzárt tartány belsejében bizo­nyos mennyiségű folyékony tüzelőanyag pl. borszesz égettetik el, mely a légtar­talmat megmelegíti és az oxygént, tehát a levegő egy részét felemészti. A talájmány lényege abban áll, hogy a tüzelőanyagot a lödéi csapszerű toldata tartja. E cél elérésére a fődéltoldat sok­féleképen foganatosítható. A nagyobb vagy kisebb tartányoknál az égőfolyadék tartására szolgáló fölület megfelelő számú horony által képeztetik, melyek iránya vízszintes, függélyes, ke­resztezett vagy ferde stb. lehet, mint ezt a rajz szerinti példák mutatják. Az 1. ábrán (a) a tarlányt, (b) ennek szélét, (c) egy gumigyűrűt és (e) a fe­delet jelöli, mely (f) toldattal van ellátva. Ez a toldat körülfutó (fl) hornyokkal van ellátva, melyek a toldatnak kellő nagy főiületet adnak. A födéltoldatot borszeszbe mártva, az utóbbi csupán ta­padás által marad a toldaton, azonban a nagy fölülei folytán az odatapadó tüzelő­anyagmennyiség elegendő, hogy a levegő az (a) tartányban kellően ritkíttassék és oly vákuum állíttassék elő, mely elég erős trhhoz, hogy a tartány tartalma a külső levegővel szemben tartósan és biz­tosan elzárassék. A 2. ábrán vízszintes és függélyes hor­nyok alkalmaztattak, mimellett a csap megtartotta az 1. ábrabeli alapalakot. A 3. ábrán szintén vízszintes és függélyes hornyok láthatók, azonban a toldat le­felé megvékonyodik és a 4. ábrán rajzolt hasonló toldat vége (f2) vastagítással van ellátva, mely az (f3) vályút vagy csészét képezi. Ez a kombináció főleg igen nagy tartányokhoz alkalmas, melyeknél meg­felelő nagyobb légmennyiséget kell fel­melegíteni, Természetes, hogy a kombi­náció az 1. vagy 2. vagy 3. ábrabeli tol­datokkal is foganatosítható, aminthogy egyáltalán még más foganatosítások és kombinációk is lehetségesek a találmány keretén belül. A találmány lényegét a cél­nak megfelelő nagy fölület, illetve a tüzelőanyag részére való tapadófölület jelenléte adja és határozza meg, tekintet nélkül arra, hogy az (f2, f3) folyadék­vályú vagy csésze vagy hasonló alkal­njaztatik-e. Az 5. ábra a toldat oly ki­viteli alakját mutatja, melynél egy sima

Next

/
Thumbnails
Contents