67170. lajstromszámú szabadalom • Készülék befogott lovaknak gyors kifogására veszély esetén

Megjelent 1915. évi jimius hó 335-én. . MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 67170. szám. XX/a. OSZTÁLY. Készülék befogott lovaknak gyors kifogására veszély esetén. TÓTH ISTVÁN URADALMI KOVÁCSMESTER PÁLFÁN. A bejelentés napja 1911 március hó 29-ike. Jelen találmány tárgya oly készülék, melynek segélyével a kocsiba fogott lovak veszély esetén, így például a lo­vak megbokrosodása alkalmával gyorsan és • biztosan kifoghatok. Ha ezenfölül gon­goskodunk arról is, hogy ilyen alkalom­mal a találmánybeli készülék működteté­sével egyidejűleg a kocsin alkalmazott és ismert szerkezetű féket is működésbe hozhassuk, úgy a megvadult lovak el­eresztésekor, illetve kifogásakor a kocsit is lefékezzük és ezáltal a benne ülőket a fenyegető veszedelemtől megóvjuk. A ta­lálmánybeli készülék előnyösen akként van kiképezve, hogy működtetése alkalmával a felhércet, a hámfákat és a kocsirudat együttesen teszi szabaddá, atpi avval az előnnyel bír, hogy a kifogott és eleresz­tett lovak szabadon bocsátásuk után is mintegy be vannak fogva és ennélfogva az a veszély sem forog fönn, hogy a száguldó lovak a rúd esetleges eltörése folytán önmagukban nagyobb kárt okoz­zanak. A mellékelt rajz a találmánybeli gyors kifogó készüléket egy foganatosítási alak­ban mutatja be és pedig az 1. ábrán fölülnézetben, míg a 2. ábrán elülnézetben. A bemutatott példaképeni foganatosí­tási alak szerint a kocsi mellső tengelyén megerősített és ismert kiképzésű (a) forgó­zsámoly mellső két fvége a (b) felhérc fölvételére szolgál. A forgózsámoly sza­bad két végén ugyanis furatok vannak kiképezve, melyeken keresztül a (c) csap­szögek a (b) felhérc kellően meggörbített végeiben alkalmazott furatokba tolhatók be. Ezen csapszögek, miként az a 2. áb­rán látható, a (d) illetve (e) rudak segé­lyével egy kétkarú (f) emelővel vannak csuklósan összekötve. A kétkarú (f) emelő előnyösen az (a) forgózsámolyhoz erősí­tett (g) tartónak a kocsi sárvédője alatt előrenyúló végén forgathatóan van ágyaz­va úgy, hogy ezen emelőnek a sárvédő előtt fölfelé haladó karja a kocsis keze­ügyében elrendezett (h) fogantyú segélyé­vel jobbra és balra forgatható el. Az (f) emelő célszerűen ismert szerkezetű kilin­cses rögzítővel van ellátva, mely az eme­lőt mindenkori helyzetében bíztosítja. Ha már most a kocsiba fogott lovak­nak bármily veszély miatt gyors kifogása válik szükségessé, akkor a kocsis az (f) emelőt az óramutató járásával ellentétes értelemben elforgatja, miáltal az emelő­vel csuklósan kapcsolt (d és e) rudak

Next

/
Thumbnails
Contents