67160. lajstromszámú szabadalom • Gép képlékeny anyag földolgozására

Megjelent 1915. évi junius hó 307-én. MAGY. KIR. SZABADALMI JGRA HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67160. szám. X/j. OSZTÁLY. Gép képlékeny anyag földolgozására. HOFFMANN FHIEDRICH GÜNTHER CUKRÁSZ STADTILMBEN. (THÜHINGIA). A bejelentés napja 1913 október hó 16-ika. Képlékeny anyagok földolgozására szá- | mos berendezés vált ismeretessé és nyert sza- ( badalmi oltalmat. Ezen berendezéseknek célja kölyük segítségével a képiékenj' anyagon alakoknak az előállítása. A 246995. számú német szabadalmi leírás továbbá oly berendezést ír le, melynél a képlékeny j anyagot forgó szájcsöveken át sajtolják, mi­által csavart levelekkel biró virágok jönnek létre. Az ismert berendezések azonban nem válnak be, ha arról van szó, hogy képlé­keny anyagból tetszőleges alakú alakzatot képezzünk ki valamely tárgyon, illetve, hogy az alakzatok maguk tetszőleges kiképzés melleit összefüggő anyagburok nélkül jöjje- | nek létre. Jelen találmány célja ezen hátrány ki­küszöbölése. Ezt azáltal érjük el, hogy a képlékeny anyagot nyílásokkal ellátott for­mákon át sajtoljuk és a formák elé tartott lemezeken vagy tárgyakon csapatjuk le. Emellett fontos, hogy az említett lemez) illetve tárgy a kellő időpontban és hirtelen távolíttassék el a formától, nehogy a formá­ból utána kitóduló anyag az alakzatok ha­tároló részeit eltorzítsa. Hiba nélkül való alakzatok előállítása céljából a lemez, illetve a tárgy eltávolítása önműködően történik. A találmány tárgyának további előnye abban i | áll, hogy a sajtoló henger homlokfalán kicse-I rélhetően anyagtartály van elrendezve, mely kicserélhető oldalfalakkal bír, miáltal tetsző­leges alakú, még pedig sík, legömbölyített és kanyarított formák helyezhetők a tartályba. A találmány tárgya segítségével továbbá I különböző színárnyalattal biró alakzatok is előállíthatók, amenyiben az említett anyag­tartány egyes szakaszokkal lehet ellátva, melyek különböző színű anyagot tartal­maznak. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképen vett foganatosíts si alakjat tün­teti föl, még pedig az I 1. ábrán a gép hosszmetszete, a 2. ábrán alaprajza, a 3. ábrán homloknézete látható, a 4. ábra legömbölyített formák számára való anyagtartály nézetét, az 5. ábra sík formák számára való anyag­tartály nézetét mutatja, a 6. ábrán szakaszokkal ellátott anyagtar­tály nézete eltávolított oldalfallal látható, míg a 7. ábrán ráhelyezett formával az anyag­tartály alaprajza van föllüntetve. Az (a) sajtolóhenger egyik homlokfalán a i (g) anyagtartály van (f) gyűrűfölületével

Next

/
Thumbnails
Contents