67152. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fűtésre és melegvíz előállít hideg termelőgép fáradt közegében tartalmazott meleg fölhasználásával

Megjelent 1915. évi junius hó 271-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI H HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67152. szám. H/h. OSZTÁr-Y. Berendezés fűtésre és melegví? előállítására hidegtermelő gép fáradt közegében tartalmazott meleg fölhasználásával. ALTENKIRCH EDMUND ÍRÓ BERLIN/M FREDERSDORFBAN ÉS TENCKHOFF BERNHARD MÉRNÖK BERLIN-FRIEDENAUBAN. A bejelentés napja 1913 december hó 26-ika. Elsőbbsége 1912 december hó 27-ike. Hőerőgépeknél a fáradt munkaközeg me­legének fűtési célokra és melegvíz előállí­tására való fölhasználása már ismeretes. Hasonlóképen ismeretes hidegtermelőgépek­nél a fáradt közeg melegének ugyanily­módon való fölhasználása. A 249916. számú német szabadalmi leírás révén továbbá ismeretessé vált kompressziós hidegtermelőgépnél a fáradt közeg mele­gének a hidegtermelőgép hajtására szol­gáló hőerőgép fáradt munkaközegének me­legével való kombinálása és fűtés, valamint melegvízelőállítás céljára való fölhasználása. Ezen kombináció révén nagy fűtőanyag­megtakarítás érhető el, minthogy a fűtéshez és melegvíz előállításához szükséges hőmér­sékletnél a gőzkazánban hozzávezetett me­legen kívül, még a refrigeratorban fölvett melegmennyiség is elvezethető. A hideg­teljesítmény tehát ezen kombináció folytán egyidejűleg hőmegtakarítással jár, ugyanez áll abszorbciós gépekre. A találmány értelmében már most víz­gőzhidegtermelőgép fáradt közegének me­legét hasznosítjuk fűtési célokra és meleg­víz előállítására. A hőforrás tehát melegét nem közvetlenül a fölhevítendő víznek vagy fűtőberendezésnek adja át, hanem gőzfej­lesztőnek. Az itt fejlesztett gőz fúvókán át oly tartályba tódul, amelyben kis nyomás uralkodik. A gőz azután ezen tartályból fölületi kondenzátorba áramlik és emellett azon körülmény folytán, hogy feszültsége ejektorban (diffusorban) sebességgé alakúi át, a tartályból vagyis második elpárolog­tatóból vízgőzt ragad magával. Ezen elpá­rologtatóhoz ugyan úgy kell kívülről mele­get hozzá vezetni, mint az első elpárolog­tatóhoz, vagyis a gőzkazánhoz. Az ezen célra szükséges meleg hőmérséklete azon­ban alacsony. A föntiekből kitűnik tehát, hogy a vízgőzhidegtermelőgép kondenzátora nemcsak a fúvókában feszültségét elvesztő vízgőz kondenzációs melegét, hanem a má­sodik elpárologtatóból, vagyis a refrigerátor­ból leszívott vízgőz kondenzációs melegét is fölveszi. A kondenzátor tehát a hűtésére használt víznek, vagyis a fűtésre szolgáló folyadéknak több meleget ad át, mint ameny­nyit a gőzkazánhoz kellett vezetni és pedig annyi kalóriával többet, mint amennyi az elpárologtatóban a hidegteljesítmény. Ezen

Next

/
Thumbnails
Contents