67131. lajstromszámú szabadalom • Kényszermozgású vezérmű gőzgépek számára

Megjelent 1915. évi junius hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABAD ALMI LEIRAS 67181. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Kényszermozgású vezérmű gőzgépek számára. K. K. PRIV. MASCHINEN-FABRIK L. ZJELENIEWSKI IN KRAKAU AKTIENGESELLSCHAFT CÉG KRAKAUBAN. A bejelentés napja 1914 janaár hó 16-ika. Elsőbbsége 1913 március hó 29-ike. A jelen találmány tárgya kényszermoz­gású vezérmű "gőzgépek számára, mely az eddigi vezérművekkel szemben azáltal tűnik ki, hogy a vezérlő elemet egy forgattyú­négyszög működteti, mely két forgattyúból és egy ezeket összekötő rúdból áll, mely utóbbit az excentérrúd alkotja. Az elrendezés továbbá akként van foga­natosítva, hogy az egyik forgattyúnak for­gáspontja a regulátor által elállíttatik, míg a másik forgattyú közvetlenül a vezérlő­elem orsójával van összekötve. Ezen elrendezésnek előnye abban áll, hogy kisebb és normális töltéseknél is nagyobb szelepnyitódások eredményeztet­nek és lassan csúszó nyitások, ill. zárások, melyek az eddigi kényszermozgású vezér­műveknek súlyos hátrányai elkerültetnek. A találmány által tehát az eddigi kényszer­mozgású vezérműveknél föllépő fojtások és ezeknek a gép gazdaságosságára káros kö­vetkezményei elkerültetnek. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Amint a rajzból látható, a két forgattyú közül a (b) forgattyú egyrészt a vezérlő­elem orsójának (a) csapjával, másrészt az (e) excenterrúdnak (o) csapjával forgatha­tóan van összekötve. Az orsófej a (b) for­gattyú által létesített oldalerők fölvétele céljából egy egyenes vezetékben jár. Az (e) excenterrúd a (d) csapban a másik (c) for­gattyúval áll csuklós összeköttetésben, mely az (f) csap körül forgatható. Az ezen csap által alkotott forgáspont a regulátor felő) egy emeltyűszerkezet segélyével beállítta­tik. A szabályozószerkezetnek (h, d, f) hely­zete a maximális töltésnek felel meg, míg a zero-töltésnek megfelelő (hl, d, fl) hely­zet eredményvonallal van jelölve. A föltün­tetett helyzet az excenternek előbeáram­lásnál elfoglalt helyzetének felel meg. A nyitás az excenterrúdnak a nyíl irányá­ban való elmozgásánál következik be. A leírt elrendezés különösen dugattyú­tolattyús vezérművek számára előnyös. A főbb előnyök abban állnak, hogy cse­kély excenterméreteknél igen kedvező nyi­tódások állnak elő és igen könnyen nagy fordulatszámok érhetők el, amikor is a ve­zérmű igen tág határok között (zérótól közel 70% töltésig) szabályozható és a mozgatott tömegek igen csekélyek. A regulátorra ható visszanyomás, különö-

Next

/
Thumbnails
Contents