67111. lajstromszámú szabadalom • Vonós hangszerre szerelhető szerkezet tartós hangok létesítésére

Megjelent 1915. évi junius hó 7-én. MAGY. ^fes KIR. SZABADALMI BOTÍ HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67111. S55ám. IX/d. OSZTÁLY. Vonós hangszerre szerelhető szerkezet tartós hangok létesítésére. PISTORESI FRANCISCO GYÁROS S. PAOLOBAN (BRAZÍLIA). A bejelentés napja 1913 julius hó 21-ike. Elsőbbsége 1912 julius hó 22-ike. A jelen találmány tárgya vonós hang­szerre szerelhető szerkezet tartós hangok létesítésére. Ezen szerkezet lényegében egy forgó görgőből áll, mely súrlódási fölülettel bír és a hangszer húrjával érint­kezésbe hozható, a mikor is a görgő, forgása folytán a húron ehhez merőlegesen vagy közel merőlegesen csúszik. Ezen görgő egy forgó tengelynek szabad végén van el­rendezve, mely tengely a hozzátartozó hú­ron átmenő síkban fekszik és ezen síkban megbillenthető. A görgő, mely a húrral rendeseD nem érintkezik, a hangszert ke­zelő egyén által azzal érintkezésbe hozható és ezen érintkezés mindaddig fenntartható, a meddig a hangot nyújtani akarjuk. Ha pedig a görgőre gyakorolt behatást beszün­tetjük, az nyomban leemelődik a húrról és a hang megszűnik. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában egy héthűros hangszernél van föltüntetve. Az 1. ábra a szerkezetnek oldalnézete. A 2. ábra fölülnézete. A 3. és 4. ábrák metszetek a 2. ábrának (a—b) ill. (c—d) vonalai szerint. A szerkezetet egy a (B) nyereg (1. ábra) fölött elrendezett váz hordja, melybe a szerkezetnek részei két egymás fölött fekvő a hangszerszekrénnyel párhuzamos csoport­ban vannak beszerelve. Az alsó csoporthoz a következő részek tartoznak : A hangszer hátsó részén elrendezett, körharántmetszetű (a) harántrúd (2. ábra), mely hét (b, b1 .... bV I ) ágyazatot hord ugyanennyi forgó (c, c1 .... cV I ) tengely számára, mely utóbbiak a húrokkal azonos irányban fekszenek' és végükön csa­varmenetekkel bírnak. Ezen csavarmene­tekre (bőrből vagy más hasonló anyagból álló (d, d1 . . ,.dV I ) görgők van rácsavarolva, melyek mindegyike egy-egy húrnak felel meg és melyek arra szolgálnak, hogy a hú­rokkal való érintkezésbe hozásnál a kívánt hosszú hangot hozzák létre. A (c, c1 . ...cV I ) tengelyeknek a (b, b1 ....^1 ) csapágyakon túlnyúló végeire hét egymással kapcsolódó és ugyanazon egyenesben fekvő (e, e1 .... eV I ) fogas kerék van ráerősítve, míg az ágya­zatok belső oldalán a (c, c1 cV I ) tenge­lyeken az (f, f1 fV I ) vastagítások vannak elrendezve a (c, c1 cV I ) tengelyek hossz­irányú eltolódásának megakadályozására. A (b, b1 bV I ) ágyazatok csekély mér­tékben kilendíthetők úgy, hogy a tengelyek­nek a görgőket hordó végei csekély mér­tékben sülyeszthetők és megemelhetők. A görgők közelében az (a) rúddal párhu­zamos, szögletes harántmetszetű (g) haránt-

Next

/
Thumbnails
Contents