67094. lajstromszámú szabadalom • Abroncszár, különösen ládákhoz

Megjelent 1915. évi május hó 31-én. MAGY. gftgt KIR SZABADALMI igg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 67094. szám. VIIÍ/d. OSZTÁLY. Abroncszár különösen ládákhoz. METALL-INDÜSTRIE WINTER & ADLER A -G. CÉG WIEN BEN. Pótszabadalom a 60433. sz. szabadalomhoz. Bejelentéi ének napja 1912 december hó 17-ike. A 60433. számú szabadalom leírásában | különösen ládák számára való abroncs van ismertetve; ezen abroncs egész hosszában egy vagy több sor íiyíJással ellátott fém­hevederből áll, melynek nyílásai feszítő­berendezés feszítőelenfeiuek és az abroncs­végeket összekötő záróelemeknek bekapasz­kodására valók úgy, hogy az abroncsheveder lyukasztása a csomagolandó tárgyon való kifeszítése után fölöslegessé válik. A törzsszabadalom szerint ezen abroncs számára zárlemez van alkalmazva, mely megfelelő kivágások által képezett két hosszanti szalagból áll; ezen szalagok kes­keny hídrészek útján függnek össze, melyek a hosszanti szalagoknak egymás fölé való eltolása által úgy vannak fölhajlítva, hogy az abroncsvégek összekötésére való, üreges szögecsekhez hasonló kengyelek képződnek. Ezen zárlemezt az abroncs feszítése után az abroncsnak egymás fölé nyúló végei alá toljuk, az üreges szögecseket képező ken­gyeleket az abroncsvégek megfelelő, egy­más fölé eső nyílásain átvezetjük és lekalapá­csoljuk. Ez esetben a kengyelek egyenlőt­lenül, inkább egy oldal felé fekszenek le és a zárlemez hosszanti szalagjai kitérnek úgy, hogy az abroncs zára gyakran meg­bízhatatlanná válik. | Ezen hátrányokat a jelen találmány tár­j gyát képező foganatosítás tökéletesen ki­; küszöböli. A zárlemezt ugyanis foglalatban | rögzítjük, mely az üreges szögecskék le­; kalapáusolásánál a zárlemez hosszanti sza­lagjainak kitérését megakadályozza. A zár­lemez foglalata a zárlemez szögecssorának utolsó üreges szögecseibe nyúló, fölhajlított nyelvekkel van ellátva, melyek az üreges szögecsek lekalapácsolásánál lefekszenek és az abroncshevedert, illetőleg a zár födő­lemezét rögzítik. A zárlemeznek üreges szögecsekhez hasonló kengyelei a közepükön le vannak törve úgy, hogy lekalapácsolásuk­nál közepüktől két oldal felé egyenletesen lapíthatok le. A zárhoz gyakran pecsét is szükséges; ennek elhelyfezése céljából a zárlemez záró­elemei által fogva tartott födőlemez caésze­alakban van kiképezve és a záróelemeket födő pecsétet fogadja be, melyet a csészealakú tartályt képező födőlemezbe sajtolunk be és amelyet a födőlemez pereme rögzít. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező zár több foganatosítási alakja van föltüutetve és pedig az 1. ábrán abroncsheveder egyik vége, a 2. ábrán az abronccsal ellátott láda táv­lati képe, a

Next

/
Thumbnails
Contents