67082. lajstromszámú szabadalom • Szabályozóberendezés többfázisú árammal üzemben tartott ívlámpák számára

Megjelent 1915. évi jnájus hó 27-éa. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 67082. szám. VII/h. OSZTÁLY. Szabályozóberendezés többfázisú árammal üzemben tartott Ívlámpák számára. HEIMANN ARTHUR KERESKEDŐ ÉS SCHÁFFER WALTER MÉRNÖK BERLINREN. Pótszabadalom a 60897. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1912 január hó 17-ike. Jelen találmány tárgya a törzsszaba­dalommal védett forgóáramú ívlámpa további kiképezése. Míg a törzssza­badalom értelmében az összes szenek utántolása közösen történt és az után­tolás az egyes, önállóan kilendíthető szenek kilengésétől függött, addig jelen találmány tárgyát első sorban oly lám­pák különböző kivileli alakjai képezik, melyeknél az utántolás független a kü­lönböző módon lengethetően elrendezett szenek kilengésétől. A találmány továbbá oly kiviteli alakokra is kiterjed, melyek­nél az utántolás ismét a kilengéstől függ, azonban a törzsszabadalomtól eltérő módon. A csatolt rajzokon a találmány kü­lönböző kiviteli alakjai vannak föltün­tetve. Az 1. és 2. ábra főáramkapcsolásban levő háromfázisú lámpa oldal- és fölülné­zete. A 3. ábra mellékáramkörbe kapcsolt há­romfázisú lámpát mutat. Ezeken az áb­kon a három szén kényszermozgásúan van összekötve úgy, hogy a szerkezet által mindig együttesen lengettetnek ki. A 4. ábra egy főáramú háromfázisú lám­pát tüntet föl, melynél mindegyik szén egyenként lengettetik. A szenek után­tolása, ami a rajzon nincsen föltüntetve, tetszésszerinti ismert módon, pl. elektro­motor, óraszerkezet stb. által törté­nik. Az 5. ábra oly elrendezést mutat, mely­nél az utántolás egyetlen szénről szabá­lyoztatik, mely szén nem lengethető, míg az összes többi szenek külön-külön vagy együttesen kilendílhetők. Végül a 6. ábra oly kivitelt ábrázol, melynél a szerkezet által a szenek együttes kilen­dítése alatt egy közös utántolóberende­zés is kialcasztatik. Az összes ábrákban példaképen háromfázisú lámpák vannak föltüntetve. Azonban megjegyzendő, hogy az elmondottak épúgy 'többfázisú áram­mal üzemben tartott lámpákra is ér­vényesek. Az 1. és 2. ábrán föltüntetett kiviteli alaknál a három (1), (2) és (3) szén (4) tartókban van vezetve, melyek (5) ten­gelyek körül forgathatók. A (4) tartók­ban a szenek a leégés mértékében vala­mely ismert, a rajzon föl nem tüntetett szerkezet (elektremótor, óramű stb.) által utántolhatók. Ezáltal a fényív hossza a lámpa égése alatt föntartalik. A szenek kilendítése csak arra szolgál, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents