67042. lajstromszámú szabadalom • Tűzhely gázgenerátor-kemencékhez

Megjelent 1915. évi május hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 67042. szám. II/©. OSZTÁLY. Tűzhely gázgenerátor-kemencékhez. LITW1N PÁL IGAZGATÓ BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 december hó 16-iba. Gázgenerátor-kemencékhez való tűzhely ék­nél azt tapasztalták, hogy csekély értékű tüzelő anyagoknál (apró koksznál és koksz­hamunál) rendkívül nehéz a kemencét elég sokáig üzemben tartani, mert a rostélyhé­zagok, a tetemes salakképződés folytán, igen hamar betömődnek. A képződő salak azonkívül igen szilárd és így csak nagy nehézségekkel és csak a kemencebélés, va­lamint a rostély tetemes megsérülése mel­lett távolítható el. Hogy e hátrányokat elkerüljük, a jelen találmány szerint a generátorhoz alsó szél­lel dolgozó tűzhelyet alkalmazunk, melynek nyomó levegőjét gőzsugárfúvó segélyével állítjuk elő. Ekkor egyrészt a levegő bi­zonyos fokig megnedvesedik, másrészt olyan likacsos és könnyen széttörhető salak kép­ződik, hogy azt, még 36—48 órai üzem után is, könnyűséggel lehet eltávolítani. A salaknak a rostélyhoz sülését azáltal kerül­jük el, hogy a rostélyszekrényt bizonyos magasságig vízzel töltjük meg, mely elgő­zölgésekor, a befuvott levegővel keveredik. Fontos azonban ezen tűzhelynél, hogy a gőz és a levegő keveréke pontosan szabá­lyozható legyen. E célból a gőzfuvókák nagysága pontosan beállítható éppúgy, mint ahogy a légbeszívó nyílás is, nagysága te­kintetében, változtatható. A mellékelt rajzon ezen tűzhely van föl­tüntetve, mimellett: az 1. ábra annak hosszmetszete a 2. ábra A—B vonala mentén, a 2. ábra részben elülnézete, részben ke­resztmetszete az 1. ábra C—D vonala sze­rint, a 3. ábra részben metszett fölülnézete és a 4. ábra a fúvóka metszete nagyobb lép­tékben. A tűzhely az (1) rostélyszekrényből áll, mely lent (2) vízszekrény gyanánt van ki­képezve. Utóbbinak egyes kamrái, egy (3) ajtóval elzárt (4) csődarabon át, kiüríthetők. Az (1) rostélyszekrénybe, az (5) szívócsö­vek és a (6) fúvókák segélyével, levegőt fuvunk be, mely a (7) rostélyrudakban lévő fuvókaszerű (8) nyílásokon át távozhatik. A levegőt egy (9) szekrényen át szívjuk be, melynek (10) bevezető nyilása (11) tolóka segélyével beállítható. A (6) fúvókák (4. ábra) egy-egy (12) sza­bályozó tűvel bírnak, mely egy (13) csava­ros födőben elállítható. E födő a (14) fu­vókatoknak a (15) gőzbevezető csőben való meghúzására szolgál. A (12) szabályozó tű

Next

/
Thumbnails
Contents