66881. lajstromszámú szabadalom • Béltisztítógép

nél például az esetben, ha a bélnek vasta­gabb része fut keresztül, a másik kést is •önműködően megemeli és ezáltal a bélnek megsértését gátolja. Végül a gép összes hengereivel és kései­vel úgy van elrendezve, hogy az egyik oldalon teljesen nyitott úgy, hogy szükség esetén a bél oldalt kivehető, ami különösen •azért bír fontossággal, minthogy a kezelendő belek gyakran 30 méternél is nagyobb bosszúsággal bírnak úgy, hogy például tizemzavar esetén a belet nem kell egész hosszában a gépen keresztül visszavezet­nünk, hanem oldalt kivehetjük és épp oly gyorsan oldalról ismét vissza is helyezhet­jük. A gépen több tisztítószerkezet rendezhető •el egymásután. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak oly példaképeni kiviteli alakja van föltüntetve, amelynél két készülék van •egymás mögött elrendezve. Az 1. ábra a gép oldalnézete, a 2. ábra annak homloknézete, részben metszete, a 3. ábra egy henger nagyobb léptékű rajza, a 4. ábra pedig az egyik tisztítókészüléken keresztül vett nagyobb léptékű kereszt­metszet. A gép (a) állványzatában a (b) és (c) hengerek a (d) és (e) tengelyek körül forgathatóan vannak ágyazva, mimellett a hengerek, mint azt a 2. ábra mutatja, oldal­ról hozzáférhetők. Az egyik például a (b) hengert alkalmas módon például az (f) kéziforgattyú segélyével forgásba hozzuk és e henger (g) homlokkerekek révén a (c) hengert hajtja. Utóbbinak (e) tengelye egy a (h) csap körül forgathatóan ágyazott (i) emelőben van elrendezve úgy, hogy leemel­hetően fekszik hozzá a másik (b) henger­hez. A (b) és (c) hengerek hornyolva vannak és pedig a hornyolás (k) hosszhornyokból áll, amelyek a (d) és (e) forgástengelyekhez párhuzamosak és amelyeknek szélessége csekélyebb, mint a közöttük fekvő mező szélessége. A (k) hornyok továbbá nem terjednek ki a (b) és (e) hengerek egész hosszára, hanem megvannak szakítva, vala­mint egymáshoz képest eltoltan vannak el­rendezve úgy, hogy az egyes horonysorok között (1) gyűrűk keletkeznek (3. ábra). A belek tisztítására (m) és (n) kések szolgálnak, amelyek az (o) és (p) tartókon kicserélhetően vannak rögzítve. Az (m) és (n) kések illetve az (o) és (p) tartók lazán forgathatóan vaunak a (q) és (r) tengelyei­ken elrendezve, amelyek ugyancsak egy­oldalúan vannak a gép (a) állványzatában rögzítve. Az elrendezés emellett olyan, hogy az (m) és (n) kések a (b) és (c) hengerekhez munkaközben hozzáfekszenek (4. ábra). Az (o) késtartó továbbá egy (s) karral van föl­szerelve, amely az (n) kés (p) karjához hozzáfekvő (t) szabályozócsavart hord úgy, hogy ezen (n) kés megemelésénél ha azon például az (u) bélnek egy vastagabb része fut keresztül, egyidejűleg az (m) kést is megemeli. Az utóbbi mindkét oldalán egy­egy éllel van ellátva. A két kés külön-külön vagy együttesen visszacsappantható, mint az a 4. ábrán pontvonalkázottan van jelezve. Az (u) belet a 2. ábrán látható módon először a (b) henger és az (m) kés között vezetjük keresztül, azután hátulról az (n) kés fölött és ezen (n) kés és a (c) henger között a két (b) és (c) henger közé vezet­jük, mint azt a nyíl jelzi. Az (m) kés emellett az (u) bél egyik oldalát, az (n) kés pedig másik oldalát tisztítja meg úgy, hogy a bél teljesen megtisztítva hagyja el a gépet. Célszerű az 1. ábrán föltüntetett módon két ily tisztítókészüléket egymás­mögött rendezni el, amelyeket közös hajtás­sal működtetünk úgy, hogy az első készü­lék előtisztító gyanánt szerepel. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Béltisztítógép, amelynél a bél hornyolt hengerek segélyével kések mellett vezet­tetik tova, azáltal jellemezve, hogy a bél előbb az egyik szállítóhenger fölött, ezen henger és az első kés között, az­után hátulról a második kés fölött ezen kés és a másik szállítóhenger között,

Next

/
Thumbnails
Contents