66868. lajstromszámú szabadalom • Keréktalp

Megjelent 1915. évi április hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66868. szám. XX/c. OSZTÁLY. Keréktalp. ÜRÖGDI LAJOS MAGÁNZÓ CZEGLÉDEN. Á bejelentés napja 1914 január hó 14-ike. Jelen találmány tárgya két egybevágó láncszemekből alkotott és egymással pár­huzamosan haladott lánc által képezett keréktalpra vonatkozik, melynél a lán­cok közötti hézag kitöltésére egy gumi­alátéteinek megfelelő nyúlványai szol­gálnak, aminek az az előnye, hogy a kerék rugalmasan szalad, amellett pedig külső behatásoknak teljesen ellentáll és köves úton teljesen zajtalan járású. Mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak egy kiviteli példáját mutatja, és pedig: 1. fig. egy láncdarab fölülnézetét, 2. fig. annak oldalnézetét, 3. fig egy láncszem oldalnézetét, 4. fig. annak fölülnézetét, 5. fig. pedig a láncok közötti betét ol­dalnézetét tünteti föl, 6. fig. egy teljes kerék oldalnézete, 7. fig. a keréktalp oldalnézete, 8. fig. a gumialátét fölülnézetét, 9. fig. annak oldalnézetét ábrázolja, 10. fig. a vastalp fölülnézete, 11. fig. egy küllőcsésze nézete, 12. fig. a 9. fig. keresztmetszete az a —b vonal irányában, 13. fig. a 10. fig. keresztmetszete a b—c vonal irányában. Az egybevágó (2) láncszemek egymás­sal a (4) szögecsekkel vannak összekap­csolva úgy, hogy két párhuzamos lánc képződjék, melyeknek egymástóli távol­ságát a (3) betét szabályozza. A párhu­zamosan haladó láncok között képződő (1) hézagot a (8) gumialátét (5) nyúl­ványai töltik ki úgy, hogy azok a lánc­szemek külső kerületéig érnek. Az így védett gumialátét a kerék (6) vastalpá­nak csatornaszerűen kiképezett (9) mé­lyedésébe illeszkedik. A vastalpnak a küllőkkel való összekapcsolására szol­gálnak a (7) küllőcsészék, melyek csava­rokkal vagy szögecsekkel a vastalp belső fölületéhez vannak erősítve. A kerék előállítása az agyat a küllők­kel és a vastalpakat illetőleg ismert mó­don történik és ezen részek a keréknél állandóak. A gumialátét, a láncszemek, a betétek és szögecsek gyárilag állíttat­nak elő, kicserélhetők és bármilyen át­mérőjű kerékre alkalmasak, amennyi­ben a szükséges hosszúság tetszésszerint nyerhető. SZABADALMI IGÉNY. Keréktalp, jellemezve azáltal, hogy egy a kerék küllőihez erősített csatorna-

Next

/
Thumbnails
Contents