66826. lajstromszámú szabadalom • Röpülőgép

Megjelent 1915. évi április hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66826. szám. V/h. OSZTÁLY. Röpülőgép. LAWRENCE GEORGE RAYMOND MÉRNÖK CHICAGÓBAN. A bejelentés napja 1914 április hó 21-ike. A találmány tárgya repülőgép és célja elsősorban a gép stabilitásának fokozása, valamint a gép kormányzásának megköny­nyítése. Az eddig ismeretes repülőgépekkel szemben a találmány tárgyát tevő repülő­gép függélyes tengely körül elfordítható anélkül, hogy szükséges volna a hordfölü­letek szögleteit elhúzni. A találmány tárgyát tevő repülőgép to­vábbá azáltal tűnik ki, hogy mindig rendes helyzetébe igyekszik visszatérni és pedig nem csak kedvező vagy rendes repülési föl­tételek esetén, hanem akkor is, amikor ezek a föltételek oly kedvezőtlenek, hogy más repülőgépnél balesetekhez vezethet­nének. A találmány értelmében á repülőgép ezen­kívül akképen van szerkesztve, hogy az önmagától minden további közreműködés nélkül a levegőben ismét az egyenesbe be­áll, még akkor is, ha a gép egyik oldalát jelentékeny túlsúly terheli. Ez az eset ak­kor következhetik be, ha az egyik hord­fölületre túl nagy súly jut vagy ha az egyik hordfölület eltörik úgy, hogy a megsérült oldalon a hatóképes hordfölület jelentéke­nyen csökken. Általában a találmány tár­gyát tevő repülőgépeknél a gép stabilitása mindig megőrizhető, tekintet nélkül a terhe­lés elosztására. Ezen célból a repülőgép különböző fölületei együttműködnek, nem­csak a teher hordása végett, hanem a sta­bilitás biztosítása és a repülési irány meg­tartása céljából is. Az eddig ismeretes legtöbb repülőgépnéL a hordfölületek szögbeállítása olyan, hogy a repülőgép állandóan nagyon gyorsan vagy állandóan lassan repül. A találmány tárgyát tevő repülőgép ezzel szemben a gyors re­pülésből a lassú repülésbe vihető át. Az emelkedési hossz illetve az esési hossz, vagyis a földön mért az az út, amelyet a repülőgépnek meg kell tennie, hogy bizo­nyos magasságot elérjen vagy bizonyos magasságból leereszkedhessen, a találmány tárgyánál rövidebb, mint az ismeretes gé­peknél. A hordfölületek egyidejűleg a repülőgép állandó stabilizálására szolgálnak, mimellett a hordfölülethatás a fölületek stabilizáló' hatása tekintetében módosítható vagy vi­szont a stabilizáló hatás a hordfölülethatás tekintetében változtatható. Ezenkívül a találmány tárgyát tevő re­pülőgép azáltal is tűnik ki, hogy leereszke­désnél vagy törés esetén ejtőernyő gyanánt működik és így az esési sebességet csök­kenti.

Next

/
Thumbnails
Contents