66801. lajstromszámú szabadalom • Kulcshüvellyel fölszerelt melléklemez bevéső és hengeres zárak számára

Megjelent 1915. évi április hó 13-én . MAGY. ^ KIR - SZABADALMI W. HIVATAL SZABADALMI LETRAS 66801. aasérm. VIII/d. OSZTÁLY. Kulcshüvellyel fölszerelt melléklemez bevéső- és hengeres zárak számára. MAYDL RICHÁRD PAUL ÉPÍTÉSZ WIENBEN. A bejelentés napja 1914 március hó 18-ika. Elsőbbsége 1913 október hó 12-ike. Bevésőzárakat már eddig is fölszereltek kulcshüvelyekkel, amelyeket kívülről he­lyeztek a kulcslyuknyíláson keresztül a zárba és amelyeket a bevésett nyílásba már be­helyezett zár testébe csavaroltak. Ezen hüvelyek behelyezése nagyon kö­rülményes és a szorosra húzásukhoz külön szerszámot kell alkalmazni, minthogy a már bevezetett hüvely nem áll annyira elő, hogy azt kívülről meg lehessen fogni. Emellett még arra is kell ügyelni, hogy a' kulcsszakáll számára való vezetőrés a kulcslyuknyílással szemben a zártestben a kellő helyzetet foglalja el. Hátrányt jelentett az is, hogy eddig csak nyitott hengeres kulcshüvelyeket lehetett bevezetni, azonban oly zárt hüvelyeket nem lehetett alkalmazni, amelyeknél a kulcshüvelyhez egy lefelé nyúló keret csat­lakozik, amely az egész kulcslyukat a sza­kállnyílással együtt körülövezi. A találmány tárgyánál mindeme hátrá­nyokat a legegyszerűbb módon olykép ke­rüljük el, hogy a kulcshüvely egy a zár­testhez illeszkedő melléklemezen van rög­zítve, amely a zártesten kívül a zárlyuk környezetét lefödve van a bevésett nyílás­ban elrendezve. A kulcshüvely ennek kö­vetkeztében már eleve is szilárdan van a melléklemezzel összekapcsolva, belülről ve­zethető a kulcslyuknyílásba és úgy nyitott hengeres, mint pedig zárt hüvely gyanánt képezhető ki. Emellett a kulcshüvelyt külön szerszámok nélkül vezethetjük be, a bevezetés után rögtön a kellő helyzetet foglalja el és úgy a közönséges bevésőszáraknál, mint pedig a hengeres, vagyis a csőalakú záraknál al­kalmazható. A rajzon a találmány tárgyának két példa­képem foganatosítási alakja van föltüntetve és pedig az 1—4. ábrák az egyik kiviteli alakot mu­tatják, az 5—7. ábrák pedig a másik kiviteli alakot tüntetik föl. Az 1. ábra egy bevésőzárat tüntet föl, amelynek (2) zárteste az (1) homloklemezen van rögzítve. A 2. ábra a (4) kulcBhüvellyel fölszerelt (3) melléklemezt mutatja, amely befelé irányuló (6) szárnyakkal és egy a zár homloklemezének megfelelően alakított és ugyanazon szög alatt álló (5) fölülettel van ellátva. A B. ábra egy bútordarabnak vagy más­effélének azon részét mutatja, amelybe a zárat kell elrendezni és amely már bevésett (8) nyílással, a (9) kulcsfurattal és a zár

Next

/
Thumbnails
Contents