66787. lajstromszámú szabadalom • Függönykarika

Megjelent 1915. évi április hó 311-én. MAGY. g&s KIR. SZABADALMI WM HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66787. szám. VlII/f. OSZTÁLY­Függönytartó karika. SCHNAIER MILTON IPAROS NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1914 májas hó 20-ika. Elsőbbsége 1913 május hó 20-ika. A jelen találmány függönytartó karika, mely egyszerű, megbízható és olcsó szer­kezete által tűnik ki és fürdőkben vagy más célokra használt függönyöknél alkal­mazható. Ez a függönytartó karika a füg­gönytartó gyűrűre, rúdra vagy más tartó szerkezetre könnyen húzható föl és a füg­gönynek súlyát akkor is kibírja, ha az meg­nedvesedett vagy más okból a rendesnél nagyobb húzó erő hatása alatt áll. A találmányt képező füg'gönytartó karika ezenkívül fölső részén nyitva van oly cél­ból, hogy a karika a tartógyűrűnek vagy más tartószerkezetnek fölszerelésére szol­gáló részek fölött elmehessen vagy azokon áthaladhasson. A találmányt képező függönytartó kari­kát könnyen lehet a függönyön fölerősíteni és azután a függönytartó gyűrűre, rúdra vagy más tartószerkezetre ugyancsak köny­nyen és biztosan fölhúzni. Ez a függöny­tartó karika két, egymással fölső végeiken össze nem kötött oldalrészből és egy, ezen oldalrészeket a kellő mértékben egymásfelé szorító záró részből áll. Ezen függönytartó karikának egy fogana­tosítási alakja példaképpen a mellékelt rajz­ban van föltüntetve. Az 1. ábra egy függönytartó gyűrűnek és az ezen a találmányt képező függönytartó ka­rika segélyével fölfüggesztett függöny egy részének oldalnézete. A 2. ábra a harántinetszetben föltüntetett függönytartó gyűrűre fölhúzott függönytartó karikának nagyobb léptékben rajzolt né­zete ; a karika normális állapotában teljes vonalakkal, megnyúlt állapotában szakado­zott vonalakkal van föltüntetve. A 3. ábra a karikának oldalnézete. A 4. ábra nagyobb léptékben rajzolt met­szet az 1. ábrának 4—4 vonala szerint; a karika oldalrészének végei abban a hely­zetben vannak föltüntetve, amelyet azok a karikának normális állapotában foglalnak el. A (10) függönykarika (2. ábra) egyetlen drótszálból van hajlítva és két, egymással átlósan szemben elrendezett, körívalakú (11, 11a) oldalrészbpl és az ezeknek egymással alsó végeit összekötő (12) hurokrészből áll. Az oldalrészeknek fölső végei egymással összekötve nincsenek ós egymáshoz képest elmozdulhatnak. A (11) oldalrésznek szabad végén az ezen oldalrészt képező drótszál az oldalrészre vissza van hajlítva és az ennek megfelelően alakított (13) erősítő részt képezi (3. ábra); hasonló módon van a (11a) oldalrészen is a (13a) erősítő rész kiképezve, mely a (11a) oldalrészen fekszik

Next

/
Thumbnails
Contents