66785. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tartályok előállítására

szalag (3. ábra) a paraffinnal vagy más alkalmas anyaggal átitatott (6) és a nem preparált (5) részből áll; ez utóbbi a tartály külső falazatát, a preparált (6) rész pedig annak belső rétegét vagy bé­lését alkolja. A (6) rész preparálása után a szalagot úgy hajtogatjuk össze, hogy az (5) rész kívül fekszik (2 ábra). A külső menetet a kisegítő (7) kapcsokkal rög­zítjük. A (6) bélésnek az összehajtogatás folytán föllépő feszítőerő következtében az a törekvése, hogy kiterjedjen cs a külső (5) fal belső oldalához szoruljon. Ezt a hatást formatövisekkel még nö­velhetjük is úgy, hogy hatásos kapcsolat létesül a bélést alkotó (6) rétegek és a külső falazatt között. Ha paraffint hasz­nálunk itatószer gyanánt, akkor a tar­tályt hevítjük, amikor a külső falazat a béléssel úgyszólván összeolvad úgy, hogy szilárd fal keletkezik. A belső rész egyen­letesen van átitatva, míg a külső rész a belső oldala könnyedén van bevonva anélkül, hogy át volna itatva. Ily módon a tartály falazata vízálló cs a külső ré­teg megtartja szilárdságát úgy, hogy tet­szőleges célra használható. A tartály hengeres falát alsó- és fölső végétől bizonyos távolságban kiöblösít­jük, miáltal gyűrűs hornyok ketetkeznek. A fölső (9) horonyba (11) gyűrűt illesz­| tünk, mely a tartály lezárására szolgáló (12) korong megtámasztására szolgál. Az alsó horonyba azután (10) korongot il­lesztünk és a henger és a falnak végeit a (13) helyen kikarimázzuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás vízálló tartályoknak papiros­ból és efféle anyaghói való előállítá­sára, jellemezve azáltal, hogy egy pa­raffinnal itatott szalagot hengerré gön­gyölítünk, melyet nem itatott szalaggal veszünk körül, ezt követőleg a két szalagot egymással egyesítjük, a tar­tályra való nyomatás és ragasztás lehetővé tételére. 2. Az 1. alatti igényben védett eljárás foganatosítási módja, jellemezve azál­tal, hogy a tartály előállítására egyet­len egy szalagot húzunk hengeres alakra, mely szalagnak csak egyik még pedig az a része van paraffin­nal itatva, mely a tartály bélését al­kotja. 3. Az 1. és 2. alatti igényben védett el­* járás foganaiosítási módja, jellemezve azáltal, hogy az összegöngyölített hen­gert hő" halásának tesszük ki, az egyes rétegek jó összeköttetésének biztosítására. (1 -rajzlap melléklettel.) PALLAS HÉRZVENnÁRSASÁG NYOMBÁJA .kH APE8TFN

Next

/
Thumbnails
Contents