66745. lajstromszámú szabadalom • Vízkamara vízcsöves kazánok számára

Megjelent 1915. évi március hó 31-én. MAGY. gg-g KIR. SZABADALMI lHg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66745. szám. V/e/2. OSZTÁLY-t Vízkamra vízcsöves kazánok számára. L. & C. STEINMÜLLER CÉG GUMMERSBACHBAN. A bejelentés napja 1914 március hó 10-ike. Elsőbbsége 1913 március hó 17-ike. A jelen találmány vízcsöves kazánok | oly vízkamrájára vonatkozik, melynél a csőfalat a hátsó fallal összekötő keskeny falak a csőfalból hajlítás útján állíttatnak elő. A találmányt képező vízkamra az ismert ily vízkamrákkal szemben a léte­sített varratnak különleges kiképzése ál­tal tűnik ki, amennyiben az összes kes­keny falakon vagy esetleg csakis az alsó keskeny falon, ezen falaknak hegesztési varratai mellett, egy-egy hajlítás útján ; előállított karima van kiképezve, ahol is ezen karima útján a keskeny fal és a hátsó fal kőzött e?y, a hegesztési varra­tot tehermentesítő varrat van létesítve. Ez a tehermentesítő varrat igen egyszerű módon, azáltal van létesítve, hogy a hátsó falat és a csőfalat összekötő támasztó szögecselc a keskeny falból hajlított kari­mán is áthuzatnak. A találmányt képező vízkamrának egy foganatosítási alakja a mellékelt rajzban van föltüntetve. Az 1. ábra a vízkamra alsó részének ha­rántmetszete. A 9 2. ábra metszet az 1. ábra x—x vonala szerint. A mellső vagyis a tűz felé eső (a) cső­| fal (1. ábra), ismert módon, a görbe (b) átmeneti résszel a (c) keskeny *fallá van hajlítva, mely élesen csatlakozik a hátsó falhoz és evvel az (f) hegesztési varrat segélyével van összekötve. A találmány szerint már most a keskeny fal, az alsó hegesztési varratnak helyén akként van meghajlítva, hogy a keskeny falon a föl­felé álló (g) karima keletkezik, mely hossza mentén egyes egymáshoz hullám -j szerűen csallakozó karélyokból áll. A ta­lálmány szerint továbbá a keskeny fal a (g) karimán átjáró (h) alsó, támasztó szögecsek segélyével is. össze van kötve az (e) hátsó fallal úgy, hogy ekként az (f) hegesztési varrat tehermentesít­tetik. Ha a (g) karimának kivágásai (2. ábra) nem érnek le egészen a (c) falnak síkjáig, akkör az (f) hegesztési varratok (1. ábra) megfelelő mértékben szélesebbek is lehet­nek. A legalsó csősorhoz tartozó (k) cső­kihúzó nyílások (2. ábra) a (g) karimának kivágásaiban fekszenek. Ez az újítás a találmány lényegének érintése nélkül a keskeny falnak nemcsak fenékrészén alkalmazható, hanem a kes­keny falnak a vízkamra körül futó egész terjedelmén.

Next

/
Thumbnails
Contents