66724. lajstromszámú szabadalom • Tolókás heveder vasbetonmennyezet készítéséhez

Megjelent 1915. évi március hó 29-én. MAGY. fa KIR. SZABADALMI Ku HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60724. szám. VIII/a. OSZTÁLY. Tolókás heveder vasbetonmennyezet készítéséhez. UY KÁROLY OKL. ÉPÍTÉSZ BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 62885. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1914 január hó 27-ike. A törzsszabadalomban védett tolókás heveder két darabjának kapcsolására a törzsszabadalom szerint két (g, g) kengyel szolgál. Jelen találmány tárgyát már most oly szerkezet képezi, mely a törzsszabadalom­ban védett szerkezetnél egyszerűbb, amennyiben csupán egyetlen oldható kapcsolókengyel alkalmazását teszi szük­ségessé. A találmány tárgya továbbá kiterjed a törzsszabadalomban védett heveder oly javításaira is, amelyek egyrészt a szerke­zet tartásának biztonságát fokozzák, más­részt a hevedernek a mennyezet elkészí­tése után való leszerelését ill. eltávolítását megkönnyítik. A mellékelt rajz 1. ábrája mutatja a javított heveder egyik végét az akasztóhoroggal oldalné­zetben, részben függélyes metszetben, 2. ábra pedig magát az akasztóhorgot távlati ábrázolásban, 3. ábra a javított heveder oldalnézete, 4. ábra pedig annak oldalnézete a túlsó oldalról nézve, 5. ábra végül a 3. és 4. ábra 9—9 vo­nala szerinti keresztmetszet. Amint az 1. és 2. ábrából látható, a (c) heveder szabad végeire az (e) akasztó­horog (e3) füleivel és az ezeken keresz-I tül dugott (d) csap segélyével olyként ! van forgathatóan megerősítve, hogy ha j az (e) akasztóhorog derékszöget képez a i (c) hevederrel, úgy a horog (el) lapos oldala a (c) heveder (e2) élébe ütközik. Ezáltal biztosítva van az, hogy a mennyezettartókra fölakasztott heveder ezeken szilárdan függ és az (e) akasztó­horgok hátracsuklása következtében le nem csúszhatik. Természetesen tetszőleges más ütköző alkalmazásával elérhetjük az (e) akasztóhorgok kilengésének fönt leírt határolását. Azon célból, hogy a mennyezet elké­szítése után az (e) horgokat a megkemé­nyedett betonból könyebben lehessen ki­húzni, az (e) horgoknak fölső (f) végét, mely a befalazás után a betonba hatol, negyedköralakúan képezzük ki, mely negyedkörnek görbületi középpontja (o) a betonréteg külső határoló síkjába vagy esetleg kissé ez alá esik. A 3. és 4. ábra szerint az egyik (c') he­vederrész vége (k) kampóvá van ala­kítva, mely a másik (c) hevederrészt fölső élén keresztül lapolja át. Ezen utóbbi (c) hevederrész vége a másik (c')

Next

/
Thumbnails
Contents