66678. lajstromszámú szabadalom • Folyadékhevítőtelep gáztüzeléssel

Megjelent 1915. évi március hó 25-én. MAGY. gg^ KIR. SZABADALMI jB® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66678. szám. II/h. OSZTÁLY. Folyadékhevitőtelep gáztüzeléssel. JUNKERS HUGÓ TANÁR AACHENBEN. A bejelentés napja 1914 március hó 14-ike. Elsőbbsége 1913 március hó 17-ike. Jelen találmány tárgya különösen tisztá­talan gázok, mint a nagyolvasztó gázai segítségével üzemben tartandó nagy tele­pek számára való folyadékhevítő berende­zés gáztüzeléssel. A találmáDy lényegében abban áll, hogy alkalmasan kiképezett el­égési aknára nagyszámú, különös berende­zésű fűtőtest egymással párhuzamosan kap­csolva van ráhelyezve, mely fűtőtestek hozzávezető és kibocsátó vezetékei folyto­nos csővezetékek alakjában célszerűen egy­máshoz csatlakoznak és a fűtőgáz aknája fölött levő középdarabokon nagyszámú, a hőt fölvevő lemezzel vannak ellátva. A mellékelt rajzokon a találmány tárgyá­nak több példaképen vett foganatosítási alakja van föltüntetve, még pedig az l. és 2. ábrán elégési aknának hosszmet­szete és keresztmetszete fölötte levő folya­dékhevítő testtel, a 3—5. ábrákon az elégési aknára ráhelye­zendő folyadékhevítő testnek három külön­böző foganatosítasi alakja, a 6. ábrán fűtőtesttel ellátott elégési akná­nak további foganatosítási példája az 1. áb­rához hasonló metszetben, a 7—9. ábrákon föltüntetett három külön­böző szerkezet alaprajza van föltüntetve, mely az egyes fűtőtesteknek battériává való egyesítését mutatja. A | 10. és 11. ábra fölülnézetben, illetve ke­resztmetszetben a fűtőtestek és a hőt fel­vevő lemezek összeillesztésének egyik mód­ját, a 12. és 13—15. ábrák fölülnézetben és alap­rajzban a fűtőtestek és a hőt fölvevő leme­zek összeillesztésének három eltérő kivite­lét, a 16. és 17. ábra fölülnézetben, illetve füg­gőleges- metszetben egyenes elégési akna és fölötte vízszintesen fekvő folyadékhevítő további foganatosítási alakját, a 18. és 19. ábra az egyes, az aknára rá­helyezendő folyadékhevítő testek két kereszt­metszeti alakját, a 20. és 21., illetve 22. és 23. ábrák füg­gőleges hosszmetszetben és keresztmetszet­ben fönt meghajlított elégési aknát fölötte levő ferde folyadékhevítő testtel, illetve ezen fűtőtestnek két változatát tüntetik föl. A 24. és 25. ábrák, végül távlati képben az utolsó aknaformára ráhelyezendő folyadék­hevítő testnek két foganatosítási alakját, valamint a fűtőtestek és lemezek össze­illesztésének részleteit mutatják. Az első foganatosítási példánál a fűtőtest oly (1) aknára van ráhelyezve, melynek hosszfalai vízzel telt fémköpenyből, haránt­| falai pedig samottéglából vagy más tűzálló

Next

/
Thumbnails
Contents