66663. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gördülő vagy csúszó testeknek folytonos önműködő mozgatására

^ Megjelent 1915. évi március hó 22-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66668. szám. vn/g. OSZTÁLY Berendezés gördülő vagy csúszó testeknek folytonos önműködő mozgatására. MAGEBLE ÖDÖN ÉS MABTINEK ÁBMIN MÉBNÖKÖK WIENBEN. A bejelentés napja 1913 november hó 17-ike. Elsőbbsége 1913 junius hó 16-ika. Jelen találmány tárgya berendezés, mely szabad ós önműködően gördülő vagy esúszó­testnek pl. golyónak vagy hengernek állan­dóan mozgásban való tartására szolgál, úgy hogy annak mozgása, az ellenállások dacára, folytonosan, önmagában zárt pályában vagy oldalt határolt pályában, ide- és oda megnő. A jelen találmány sokféle alkalmazást tesz lehetővé és első sorban arra szolgál, hogy egy golyó vagy henger gördülése által kü­lönösen reklámcélokra szolgáló fényforrások kontaktusai egymásután zárassanak ós nyi­tassanak, mimellett a gördülő test, miután mozgását a súrlódási ellenállások fölemész­tették, vagy más berendezések által nyuga­lomba kerül, oly impulzust kap, mely által mozgását ismét megkezdheti. A találmány alapját képező elv egy cséve alkalmazásán alapszik, melyben az egyik végen egymás mellett két kontaktus van elrendezve, melyek összekötése által a cséve tekercse egy áramkörbe kapcsoltatik be. Ha már most az áramzárást előidéző test ezen két kontaktushoz került, akkor a. cséve ger­jesztetik és a testet magába húzza. Ezáltal a test gyorsulást kap. A kontaktusok már most olymódon vannak elrendezve, hogy a cséve gerjesztése megszakíttatik, mielőtt a gördülő test a cséve mágneses középpont­jába került, úgy hogy a test a kapott gyor­sulás következtében továbbmozog, hogy moz­gását folytassa. Az ezen elven épült berendezés a csa­tolt rajz 1. és 2. ábrájában hosszmetszetben és elölnézetben van föltüntetve. Mint azt a rajz mutatja, a berendezés az (1) csévéből áll, mely egyik végén két (2, 8) kontaktussávval (2. ábra) van ellátva, melyeknek a (4) gördülő test (golyó) segé­lyével való összekötése által a cséve ger­jesztetik. Ha a vezetőanyagból álló golyó a kontaktusra kerül, akkor a csévén áthaladó áram a golyót a mágneses (5) központba igyekszik vinni. Ezáltal a csévén áthaladó áram a golyónak gyorsulást ad. Ha már most a (2, 3) kontaktusok oly módon van­nak méretezve, hogy a cséve áramköre megszakíttatik, mielőtt a golyó a mágneses középpontba kerül, akkor a golyó a gyor­sulás által kapott mozgását folytatja, mely mozgás azután közvetlenül kihasználható, vagy arra szolgál, hogy a golyót egy maga­sabb szintbe vigye, a honnét egy lejtős pálya mentén mozgását önműködően foly­tatja. Maga a cséve sokféleképen foganatosít­ható. így pl. a cséve kúpos tekercseléssel

Next

/
Thumbnails
Contents