66652. lajstromszámú szabadalom • Hullámosító olló

^ Megjelent 1915. évi március hó 22-én. MAGY. KIR. SZABADALMI pplej f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66652. szám. III/b. OSZTÁLY. Hullámosító olló. FREY LOUISE MAGÁNZÓ BERLINBEN. Pótszabadalom a 63767. sz. szabadalomhoz. Bajelent.ésének napja 1914 január hó 27-ike. Elsőbbsége 1913 november hó 6-ika. A találmány hengeralakú hullámosító­ollókra vonatkozik. A törzsszabadalom sze­rinti hengeralakú hullámosítóolló az egyik szárán eltolható, hullámosítótesttel és a má­sik szárán a hullámosítótesthez való betét­csészével van ellátva. Hogy ezen ollóval kielégítő munkát vé­gezhessünk, nagy fontossággal bír az, hogy az ollóval megfogott haj a csésze oldalélein a hullám létesítése alatt a hullámosítótest eltolása által biztosan rögzíttessék. Ezen célból a jelen találmány értelmében a hullá­mosítótest mellett oldalt és azzal párhuza­mosan két léc van elrendezve, melyek közé kis közzel a másik ollószáron lévő csésze, illetve a csészét helyettesítő villa hatol. A lécek fölülete és a csésze, illetve villa éle a haj rögzítésének fokozása céljából síktól eltérő fölülettel lehet kiképezve. Ugyanezen célból a lécek fölülete a csésze, illetve a villa oldalfölületével közel párhuzamosan fekszik. Az olló vagy mechanikusan külön melegítőkészülék segélyével vagy elektro­mos úton hevíttetik. A mellékelt rajzon a találmány külön­böző kiviteli alakokban van föltüntetve. Az 1. ábra egy nyitott, mechanikusan heví­tendő olló oldalnézete a hullámosítótesthez való betétcsészével, a | 2. ábra a csészén, hullámosítótesten és az oldalléceken át vett keresztmetszet zárt olló esetén, a 3. ábra nyitott mechanikusan hevítendő olló oldalnézetét mutatja, melynél a betét­csésze helyett villa kerül alkalmazásba, a 4. ábra a villán, a hullámosítótesten és az oldalléceken át vett metszet zárt olló­nál, az 5., illetve 6. és 7. ábrák az olló elektro­mos hevítésének két kiviteli alakját mu­tatják. A föltüntetett kiviteli alakok megegyez­nek abban, hogy az (1) hullámosítótest a (4) ollószár (3) fölfekvési lapján a (2) kézi­emelő segélyével eltoihatóan van elren­dezve. A berendezésnek ez a része már a törzsszabadalomban részletesen le van írva. Oldalt a hullámosítótest mellett, vele pár­huzamosan az (5) lécek vannak elrendezve, melyek a (3) rögzítőlap részeit alkotják, amellyel végeiken össze vannak kötve. A lécek sík fölületekkel lehetnek ellátva. A rajzon azonban a fölület a haj jobb rögzí­tése céljából nem síkalakban van föltün­tetve. Amint a 2. és 4. ábrákból látható, a lécek a (3) laphoz viszonyítva élükre van­nak állítva és a (6) betétcsésze oldalaihoz (1. ábra), illetve a (7) villához viszonyítva

Next

/
Thumbnails
Contents