66650. lajstromszámú szabadalom • Légtúlhevítőberendezés

^ Megjelent 1915. évi március hó 22-én. MAGY. KIR SZABADALMI BOT HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66650. szám. n/h. OSZTÁLY . Légtúlhevítőberendezés. C0MBUST0 DEVICES CORPORATION CÉG NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1914 junius hó 16-ika. Jelen találmány tárgya az égésnek ke­mencékben, kazánokban és hasonlókban való elősegítésére szolgáló léglúlhevítő berendezés. A találmány főcélja magas hőfokra hevített levegő előállításában és ezen levegőnek a kemencék, kazánok slb. tü­zelőtereibe való vezetésében áll, hogy a forró levegő ott a tüzelőtérben fejlődő gázokkal keveredjék és azoknak elégését elősegítse, minek folytán a tüzelőanyag teljes fűtőereje kihasználható és cl nem égett szénnek füst alakjában való eltávo­zása megakadályozható. A találmány további célja a túlhevítő berendezésnek oly módon való szerkesz­tésében áll, hogy az a rendes szerkezetű kemencékhez és kazánokhoz könnyen hozzáalkalmazható legyen és a kemen­cének vagy kazánnak rendes működését ne zavarja, amellett pedig olcsón előállít­ható és fölszerelhető legyen. A találmány szerint a túlhevítő oly módon van kiképezve, hogy annál a le­vegő elágazó csatornákban kering és ha­lad fölfelé, miközben erősen fölhevített fölöletekkel jön érintkezésbe és fölfelé haladása alatt bensően átkeverődik, 1 végül pedig igen magas hőfokra he­vítve a tüzelőtérben levő tüzelőanyag fölé jut. A mellékelt rajzokon a találmány tár­gya egy foganatosítási alakjában van föl tüntetve. Az 1. ábra a szokásos szerkezetű kemen­cébe erősített túlhevítő berendezésnek függélyes harántmetszete. A 2. ábra a túlhevítő távlati képe az el­osztó vagy hátsó rész leszerelése és az egyik végfal levétele után. A 3. ábra a túlhevítő legfölső kamrá­jának metszete az 1. ábra 3 — 3 vonal:i szerint. A 4. ábra a túlhevítő függélyes hosszmet­szete. Az 5. ábra forrólégkemencébe épített túl­hevítőt mutat, melynek egyik végfala részben el van távolítva. A közönséges kemence (1) tüzelőtere a szokásos (2) ajtóval van ellátva, mely­nek belső oldalán a (3) tolóka van elren­dezve, oly célból, hogy a levegő bebo­csátására szolgáló nyílások a tolóka moz­gatásával szabaddá lehetők vagy elzárha­tók legyenek. A kemence ajtaja közön­séges csuklós ajtó, mely a fölvett esetben

Next

/
Thumbnails
Contents