66581. lajstromszámú szabadalom • Berendezés rézsutkorongos hajtószerkezetekhez a rézsutkorong állítására

Megjelent 1915. évi március hó 15-én. MAGY. ggjv KIR. SZABADALMI Igm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66581. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Berendezés rézsútkorongos hajtószerkezetekhez a rézsútkorong állítására. PRÖTT CARL MÉRNÖK HAGENBEN (WESZTFÁLIA). A bejelentés napja 1914 március hó 28-ika, Elsőbbsége 1913 április hó 5-ike. Ismeretesek olyan hajtószerkezetek, ame­lyeknél a hajtórudak ide-oda járó mozgását az idézi elő, hogy azok egy forgótengelyre rézsútosan erősített korongra vagy a forgó­tengelyre merőlegesen álló korongnak rézsútosan kiképezett oldalára támaszkod­nak, amely korongokat az alábbiakban egy­szerűen «rézsútkorong»-nak fogjuk nevezni. Az ilyen rézsútkorongos hajtószerkezetek­nél, amelyeknél a rézsútkorong és a hajtó­rudak közé rendszerint egy második, a ten­gellyel vele nem forgó korongot is szoktak közbeiktatni, a rézsútkorong állítását a lö­kethossz változtatása céljából eddig vagy az üreges tengely belsejében mozgó rudazat segítségével vagy magának a tengelynek eltolásával szokták végezni. Ezen berendezéseknek azonban többféle hátrányai vannak, amelyeknek kiküszöbölé­sére irányul a jelen találmány. E célból a rézsútkorongon lengési tenge­lyére merőlegesen s a forgástengely mind­két oldalán a hengerektől távolabb eső ol­dalon egy-egy fogazott ívet alkalmazunk, amelyek egy-egy fogazott ívvel vagy fo­gaskerékkel kapcsolódnak. Az utóbbiak vagy közvetlenül vagy átvitel útján a forgótenge­lyen eltolható hüvelyen elrendezett két fo­gasrúddal kapcsolódnak. A mellékelt rajzon az 1. és 2. ábra az új berendezésnek egyik kiviteli alakját hosszmetszetben és részleges alulnézetben tünteti föl, míg a 3. ábra egy módosított kiviteli alaknak részleges hosszmetszete. Az 1. és 2. ábra föltüntette kivitelben a rézsútkorong két (a) és (b) részből áll, ame­lyek közül az (a) rész, amelyre a (c) ten­gely hat, a (d) tokban elrendezett (e) talp­! csapágyra támaszkodik. Az utóbbi golyós csapágyként van föltüntetve, de lehet ter­mészetesen görgős csapágy is. Az (a) korongrész teknőszerű mélyedésé­ben fekszik a rézsútkorong második állít­ható (b) része, amelyen a (c) tengely mind­két oldalán (g) kerékcikkekel kapcsolódó (f) fogazások vannak kiképezve (2. ábra). A kerékcikkek vagy a (c) tengelyeknek egy harántirányú karján vagy az (a) korong­részben vannak ágyazva és forgástengelyük célszerűen az osztáskör sugarának meg­felelő távolságban van a (c) tengely közép­vonalától úgy, hogy a velük kapcsolódó fogasrudak a (c) tengely középvonalán át a kerékcikkek tengelyével párhuzamosan fek­tetett síkba esnek. A (h) fogasrudak a (c) tengelyen eltol­ható (h'j állítóhüvelyen vannak elrendezve.

Next

/
Thumbnails
Contents