66578. lajstromszámú szabadalom • Önműködő jelzőberendezés céllövöldékhez

Megjelent 1915. évi március hó 12-én. _ MAGY. gW KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66578. szám. XIX/c. OSZTÁLY­Önműködő jelzőberendezés céllövöldékhez. MOKOSÉNI FERENC FESTŐMŰVÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1914 junius hó 15-ike A találmány tárgya jelzőberendezés, amely | a céltáblán elért lőeredményeket a lőállá­son önműködően jelzi. A találmány lényege abban áll, hogy a mezőkre beosztott céltábla minden egyes mezeje mögött a lövedék útjában lendít­hetően ágyazott, előnyösen rézsútosan el­helyezett lemezek vannak elrendezve, amelyek elektromos kontaktusokkal működ­nek közre, a lőálláson pedig a céltábla kon­taktusaival összekötött elektromágneses jelzőeszközök vannak a céltáblának meg­felelő beosztással elrendezve. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak két foganatosítási alakja példaképen van föltüntetve és pedig az 1. ábrán az önműködő jelzőberendezéssel fölszerelt céllövölde függőleges hosszmet­szete vázlatosan, a 2. ábrán az önműködő jelzőberendezés kapcsolási elrendezése, a 3. ábrán néhány céltáblamező elölné­zete, a 4. ábrán az elektromágneses jelzőberen­dezés két elemének oldalnézele és függőle­ges metszete, az 5. ábrán a céltábla elrendezése, a 6. ábrán további foganatosítási alakja. A köralakú (a) céltábla a ínellső élén | megvékonyított (b) lécek által négyzetalakú j mezőkre van osztva. A (b) lécek hátsó élén . minden egyes mezőben négy háromszög­| alakú (c) lemez van lendíthetően ágyazva ] úgy, hogy nyugalmi állapotban az egy mezőben lévő (c) .lemezek csúcsaikkal össze­érnek. A (c) lemezekkel a (d) kontaktus­rugók érintkeznek, amelyeket a lövedék ! által kilendített (c) lemezek az (e) kontak­tusrugókkal hoznak érintkezésbe. A (d, e) kontaktusrugók a 2. ábrán föltüntetett foga­natosítási alaknál a (b) lécek hátsó élén, vannak megerősítve, a 6. ábrán látható fo­ganatosítási alaknál pedig a. céltábla mögött elrendezett (f) lécen vannak alkalmazva. Az egy-egy céltábla-mezőhöz tartozó (d, e) kontaktusrugók a (k') telep közbeiktatásával a lőálláson elrendezett (g) elektromágnesek tekercsének áramkörébe vannak kapcsolva. A (g) elektromágnes az (1) vasmaggal van ellátva, amelynek központi furatában az előnyösen nem mágneses anyagból való (i) rúd van hosszában elmozgathatóan elren­dezve. Az (i) rúdon a (h) fegyverzet van megerősítve és a rúd alsó vége a (j) húzó­rúgóval van összekötve. A (g) elektromág­nesek elrendezése az (a) céltábla mező­beosztásának felel meg. Az elektromágne­sek fölött az (n) tok födelét képező (k) le-

Next

/
Thumbnails
Contents