66552. lajstromszámú szabadalom • Porszórókészülék

Megjelent 1915. évi március hó 11-én. MAGY. KIR. SZABADALMI Jgg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66552. szám. x/b. OSZTÁLY. Porszóró készülék. PFEIFER HENRIK BÁDOGOSMESTER ZALA EGERSZEGEN. A bejelentés napja 1914 május hó 28-ika. Az eddigi porszóró készülékek, mint ami­lyenek pl. szőlőnek kénporral való beporo­zására szolgálnak, azzal a hátránnyal bír­nak, hogy aránylag igen drágák, szerkeze­tük bonyodalmas és könnyen megrongáló­dik, működtetésük pedig, fáradságos volta miatt, férfinapszámost tesz szükségessé és így sok munkabért emészt föl. Ezenkívül a készüléknek legtöbb hibája szakavatott ke­zek által való javítást igényel, ami további költségeket okoz. A jelen találmány tárgya már most oly porszóró készülék, melynél ezek a hátrá­nyok teljesen be vannak szüntetve, ameny­nyiben a készülék igen egyszerű, szerke­zete semmiféle érzékeny, ül. bonyodalmas és megrongálódás esetén szakavatott javí­tást igénylő alkatrészeket nem tartalmaz, kezelése pedig oly könnyű, hogy azzal akár egy gyerek hosszú időn át minden fárad­ság nélkül dolgozhat. A készülék továbbá azáltal tűnik ki, hogy minden része köny­nyen hozzáférhető és —• ami rendkívül fontos, — a port folyton igen egyenletesen szórja, míg az eddigi készülékek minden 5—6-ik löketnél egyszerre nagyo*bb meny­nyiségű port lövelnek ki, ami nemcsak ár­talmas a növényzetre, hanem a kiszórandó anyag pazarlásával jár. A találmány szerint ugyanis a porszóró készülék egy a portartállyal levehetően összekötött egyszerű fujtatóból áll, mely egy csövön át a portartállyal közlekedő szóró­kamrával áll összeköttetésben, mely utób­bihoz a szórócső csatlakozik. Ezen elren­dezés folytán a fúvó, a szívómozgásnál, a port a portartályból a szórókamrába szívja, innen pedig a nyomómozgásnál a szóró­csövön át kiszórja. A készülék tehát semmi­féle bonyodalmas, vagy érzékeny alkatré­szeket nem tartalmaz és a tulajdonkép­peni működő részhez, vagyis a fujtatóhoz, minthogy ez könnyen levehető, kitisztítás vagy belső javítás céljából igen könnyen hozzá lehet férni. A mellékelt rajzban a találmány tágya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra a készüléknek függélyes met­szete. A 2. ábra annak oldalnézete a használati helyzetben. A por fölvételére a dobalakú (1) portar­tály szolgál, mely fölül a por betöltését lehetővé tevő (2) toldattal van ellátva, mely utóbbit a pontosan beleillő (3) födél zárva tartja íizáltal, hogy az (1) tartályon fölfelé forgatható (4) kengyel a föltüntetett hely-

Next

/
Thumbnails
Contents